Az Úr Isten az én reménységem

J. Hintze
Prágai graduále, 1567
Ford.: Schulek Tibor
Tranoscius énekeskönyvéből, 1632
Az Úr Isten az én reménységem
1. Az Úr Isten az én reménységem,
Erősségem
Mindenféle ínségben;
Csak tőle várom
Igaz boldogságom:
S meg is találom.

2. Benne élek, haláltól nem félek:
Jót reménylek,
Hogy tőle el nem térek;
El nem enyészem
A sírban egészen:
Mennyben lesz részem.

3. Semmi engem tőle el nem választ,
Jól tudván azt,
Hogy sok jóval eláraszt;
Erősít engem
Erőtlenségemben
És szükségemben.

4. Azért egész életem fogytáig
Csodálom itt
Szent kezének munkáit,
S intem lelkemet:
Áldjad Istenedet,
Üdvözítődet.

5. Oltalmazzad, Uram, egyházadat,
Szent nyájadat,
Mely vallja szent Fiadat,
Ki bűneinkért
Ártatlan bárányként
Szenvedett sok kínt.

6. Hogy e földön szent gyülekezeted
Dicséretet
Zengvén, áldja nevedet,
Míg szemtől szemben
Magasztalunk mennyben
Mind egyetemben.