2021 07 25 Decs - Befejezés

Csécsy István küldte be 2021. 07. 25., vasárnap, 16:02 időpontban
Download files:

Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól. Ámen. (Titus 1:4)

Fennálló ének: 154. dicséret 1. vers „Úr Jézus, mely igen drága …”

1. Úr Jézus, mely igen drága A te igédnek világa, Mely bölccsé tévén az elmét, Szüli az Úrnak félelmét. Gerjeszd fel most indulatunk, Hogy míg igédre hallgatunk, Végyen bennünk épületet A hit, reménység és szeretet: Tégy bölcsekké, tégy szentekké!

Derekas ének: 226. dicséret 1 – 4 vers „Krisztusom, kívüled …”

1. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, Ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom, Veszélyes vermemből és felszabadulnom.

2. Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek És bennem virraszd fel napját kegyelmednek; Igaz utat mutass nékem, szegényednek, Járhassak kedvére te szent Felségednek.

3. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, Miként a vigyázó virradást vár éjjel; Hozd fel szép napodat nékem is jó reggel, Hogy szolgálhassalak serényebb elmével.

4. Dicsértessél, Atya Isten, magasságban, Mi Urunk Krisztussal mind egy méltóságban, És a Szentlélekkel mind egy hatalomban: Háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.

A mi segedelmünk, istentiszteletünk megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és az Ő bölcsességével igazgat mindeneket. Ámen.

Lekció: Mk 4:21-25
„És monda nékik: Avagy azért hozzák-é elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá? És nem azért-é, hogy a gyertyatartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami meg ne jelentetnék; és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. És monda nékik: Megjegyezzétek, amit hallotok: Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, akik halljátok. Mert akinek van, annak adatik; és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van.”
Imádság
Igehirdetés előtti ének: 77. dicséret 1. vers „Az Istenhez az én szómat …”

1. Az Istenhez az én szómat, Emelém kiáltásomat; Hogy felkiálték hozzá, Beszédem meghallgatá. Mindennémű szükségemben Reménységem csak az Isten; Éjjel kezem feltartom, Az égre hozzá nyújtom.

Textus: Mk 4:22
„Mert nincs semmi rejtett dolog, ami meg ne jelentetnék; és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson.”

Református Keresztyén Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim a Krisztus Jézusban!

A magvető példázata után mondja Jézus ezt az 5 verset. Átsiklunk sokszor felette, mert nem értjük, vagy nem akarjuk, nem merjük megérteni.
A magvető nem a jó magról, hanem a jó helyről és a jó termésről tanít.
Arról „szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” (Jn 8:12)
Azért szól, hogy világosságuk, világosságunk legyen!
Nem a világosság veszélyes – hanem a gyertya. Attól függően, hogy hol van, hogy hová teszed. Sem nem a véka, sem nem az ágy alatt van a helye. A véka alatt kialszik, az ágy alatt tüzet gyújt. Nem erre rendeltetett!
Ne hagyd, hogy lefedjenek – de ugyanakkor vigyázz: nem gyújtogatónak rendeltettél!
Nem rejtetten kell pislákolnod, de nem is tüzet kell gyújtanod. Mert mit is mondott Jézus? Előbb magáról, majd rólad, rólunk: „Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” (Jn 8:12) „Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5:14)
Aki véka alá rejti magát, vagy tűzvészt gerjeszt, az a Jézushoz való tartozását tagadja meg, és a sötétségben járva az élet világosságának, igazságának meglátására nem csak képtelen, de másokat is a sötétség és a pusztulás felé vezet.
Az élet világossága adatott nékünk – hogy mint világosság fiai járjunk. Kamaszkoromban a fal mellett, szinte belesimulva mentem a templomba -meg ne kérdezze senki, hogy hova meg miért. De nincs semmi rejtett dolog! Sőt! Láthatónak kell lennie rajtad hovatartozásodnak.
„Mert nincs semmi rejtett dolog, ami meg ne jelentetnék; és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson.” Ez nem azt jelenti, hogy neked kell nyilvánosságra hoznod, megjelentened – hanem rólad is minden nyilvánossá lesz! És ettől bizony rettegünk – mert sok dolgunkat a szőnyeg alá sepertük…
Van mit titkolnunk. Szóltunk, amikor hallgatni kellett volna, hallgattunk, amikor szólnunk kellett volna. Lehet, hogy egy óra múlva, vagy másnap már bántuk, de változtatni már nem lehetett. És nem csak szavainkkal – szótlanságunkkal követtük el ezt, de voltak bizony később bánt cselekedeteink vagy épp mozdulatlanságaink.
„Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.” – mondta Mesterünk. Hallani, megcselekedni, és legalább igyekezni aszerint élni! „És monda nékik: Megjegyezzétek, amit hallotok: Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, akik halljátok.”
„Nincs semmi rejtett dolog, ami meg ne jelentetnék” „Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek” Ahogyan megítélsz, úgy ítéltetsz te is. Aki kegyelmesen cselekszik, az találhat kegyelmet.
„Mert akinek van, annak adatik; és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van.”
Lehet, hogy akár családod, barátaid elől is titkolhatsz dolgokat. De a mindenség Ura és Királya előtt nincs titok, az Ő világosságában minden nyilvánosságra jut.
Jobb nem várni addig, hanem még most megvallani: bocsátsd meg, amikor véka alá rejtettem fényed; bocsátsd meg, amikor indulatok szítására, gyújtogatásra használtam kérkedőn világosságod ragyogását! Bocsátsd meg szótlan gyávaságomat, lapító félelmeimet! Bocsátsd meg elkapkodott ítélkezéseimet – s ne azok szerint ítélj meg Uram.
Egykor áldásként kaptam, egy életen át biztatott: „nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.” (Róma 1:16-17)
Több mint fél évszázad után is vallom és biztatásul szólom: „Bízzál az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás!” (Zsoltár 130:7) Ámen.
Imádság

MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN,
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED;
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD;
LEGYEN MEG A TE AKARATOD,
MINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS.
A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA.
ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET,
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZOKNAK,
AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK;
ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE,
DE SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL.
MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG
MIND ÖRÖKKÉ. ÁMEN!

ISTENNEK NÉPE!
ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR ÉS ŐRIZZEN MEG TÉGED!
VILÁGOSÍTSA MEG AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TERAJTAD,
ÉS KÖNYÖRÜLJÖN TERAJTAD!
FORDÍTSA AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TEREÁD,
ÉS ADJON BÉKESSÉGET NÉKED! ÁMEN.

Hirdetések:
Záróének: 459. dicséret 1 – 4 vers „Az Isten Bárányára …”

1. Az Isten Bárányára Letészem bűnöm én, És lelkem béke várja Ott a kereszt tövén. A szívem mindenestül Az Úr elé viszem, Megtisztul minden szennytül A Jézus vériben, A Jézus vériben.

2. Megtörve és üresen Adom magam neki, Hogy újjá ő teremtsen, Az űrt ő töltse ki. Minden gondom, keservem Az Úrnak átadom, Ő hordja minden terhem, Eltörli bánatom, Eltörli bánatom.

3. Örök kőszálra állva A lelkem megpihen; Nyugszom Atyám házába' Jézus kegyelmiben. Az ő nevét imádom Most mindenek felett; Jézus az én királyom, Imámra felelet, Imámra felelet.

4. Szeretnék lenni, mint ő, Alázatos, szelíd, Követni híven, mint ő, Atyám parancsait. Szeretnék lakni nála, Hol mennyei sereg Dicső harmóniába' Örök imát rebeg, Örök imát rebeg.

Jézus mondja: „aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” (Jn 8:12)