Áldott légy, örök Úr Isten

Kolozsvár, 1744
Várad, 1566
Áldott légy, örök Úr Isten
1. Áldott légy, örök Úr Isten,
Ki vagy foghatatlan felségben,
A mennyei nagy dicsőségben, :/:
Angyaloknak nagy örömökben
És dicséretökben.

2. Áldott légy, szentséges Atyánk,
Ki kegyesen tekintél reánk,
Bár mi halálra méltók valánk, :/:
Mert vétkezett mi első atyánk,
Kitől mind származánk.

3. Tőled azért el nem vetél,
De minket oly igen szeretél,
Hogy szent Fiadnak nem kedvezél, :/:
E világra kit értünk küldél,
Kivel hozzád szerzél.

4. Könyörülj mi rajtunk, kérünk,
Szent igédet adjad értenünk,
Honnan téged megismerhessünk, :/:
Hogy örökké Véled élhessünk
És örvendezhessünk.

5. Áldott légy, Úr Jézus Krisztus,
És mi egyetlenegy Megváltónk,
Mi életünk és közbenjárónk, :/:
Szent Atyád előtt egy szószólónk
És egy bizodalmunk!

6. Tekints meg, édes Mesterünk,
Ne hagyj bűnünk miatt elvesznünk;
Szent hitedet erősítsd bennünk, :/:
Mindenben néked engedhessünk
És benned bízhassunk.

7. Mert mi csak te tőled függünk,
Azért csak tenéked könyörgünk,
Hogy életünkben légy mivelünk, :/:
És csak te tőled viseltessünk,
El ne tévelyedjünk.

8. Adj igaz fejedelmeket
És keresztyén, bölcs tanítókat,
Kik hirdessék akaratodat :/:
És hozzánk való jó kedvedet,
Irgalmasságodat.

9. Áldott légy, Szentlélek Isten,
Ki Atya-Fiúval vagy Isten
Egy természetben s dícséretben, :/:
Egy akaratban és szentségben
És egy dicsőségben.

10. Áldott légy, árváknak atyja,
Özvegyeknek kegyes bírája,
Tévelygőknek igazgatója, :/:
Szomorú szívek bíztatója
És vígasztalója!

11. Bátoríts minket hitünkben,
Adj szeretetet mi szívünkben,
Tarts meg mindvégiglen ezekben, :/:
Hogy halálunknak idejében
Ne essünk kétségben.

12. De mehessünk az életre,
Hol Atya Istennek felsége
És a Fiúnak dicsősége :/:
Láttatik véled egyetembe'
Örökkön-örökre.