Hallgasd meg, Izráel pásztora

Isten, állíts helyre minket!
80. zsoltár, Genf, 1562
Béza T., 1519–1605
Hallgasd meg, Izráel pásztora
1. Hallgasd meg, Izráel pásztora,
És Józsefnek vezérlő Ura,
Kit őrizsz, mint egy juhnyájat, :/:
Fordítsd hozzánk szent orcádat!
Aki ülsz a Kérubimon,
Jelenjél meg világoson!

2. – – –

3. Úr Isten, térj hozzánk ismétlen,
Őrizz meg minden gonosz ellen!
Nyújtsad világosságodat, :/:
Fordítsad ránk irgalmadat,
Térítsd hozzánk szent orcádat,
És semmi nekünk nem árthat!

4. Ó, Úr Isten, vajjon míg tartod
Mi rajtunk a te nagy haragod?
Míg veted meg kérésünket? :/:
Könnyhullatást kenyér helyett
Adál nékünk, és itattál
Minket nagy könnyhullatással.

5. Te minket feddődésbe ejtél,
Szomszédinkkal nem becsültetél;
Az ellenségnek lőnk csúfja! :/:
Tarts meg, seregeknek Ura!
Világosítsd színed rajtunk,
És nem lesz semmi bántásunk!

6. A szőlőtövet Egyiptomból,
Elhozád szolgálat házából,
És a jó földbe plántálád, :/:
Honnan a népet kihajtád;
E tágas téren nagy messze
Ő gyökere kiterjede.

7. Ő széles árnyéka kiterjedt,
Béfödte a magas hegyeket,
Az ő vesszei magasak, :/:
Felnőttek, mint a cédrusfák,
Ágait mind a nagy vízig,
Kiterjeszté a tengerig.

8. Miért tördeléd el gyepűjét,
Hogy eresztél belé más népet,
Ki szőleit leszaggatá? :/:
Még gyökerét is kitúrá!
A vadak kinyűvék szörnyen!
Hogy engedéd ezt, Úr Isten?

9. Uram, ismétlen térj mihozzánk,
Mennyekből szemed fordítsd reánk,
És látogasd meg a szőlőt, :/:
Melyet jobbkezed ültetett,
Nézd meg a csemetét végre,
Kit szerzél dicsőségedre!

10. Tűzzel megint megégettetik,
Teljességgel elpusztíttatik
Haragodnak nagy tüzében, :/:
Nyújtsd kezedet, ó Úr Isten,
Az emberre, kit kezeddel
Magadnak erősítettél.

11. És mi el nem térünk tetőled,
Csak életünket erősítsed,
És dícsérjük szent nevedet, :/:
Úr Isten, vígasztalj minket!
Világosítsd színed rajtunk,
És mi nyilván megtartatunk.