2019 01 27 Szekszárd

Csécsy István küldte be 2019. 01. 27., vasárnap, 16:14 időpontban
Download files:

„Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.”

A Kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Ámen

Fennálló ének: 23. zsoltár 1. vers: „Az Úr énnékem őriző pásztorom, …”

1. Az Úr énnékem őriző pásztorom, Azért semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörű szép mezőn engemet éltet, És szép kies folyóvízre legeltet; Lelkemet megnyugtatja szent nevében, És vezérl engem igaz ösvényében.

Derekas ének: 25. zsoltár 1-4. vers: „Szívemet hozzád emelem, …”

1. Szívemet hozzád emelem, És benned bízom, Uram; :/:És meg nem szégyeníttetem, Nem nevet senki rajtam, Mert szégyent nem vallanak, Akik hozzád esedeznek, Azok pironkodjanak, Akik hitetlenül élnek.

2. Útaid, Uram, mutasd meg, Hogy el ne tévelyedjem; :/:Te ösvényidre taníts meg, Miken intézd menésem. És vezérelj engemet A te szent igaz Igédben; Oltalmazd életemet, Mert benned bízom, Úr Isten.

3. Emlékezzél jóvoltodból Nagy kegyelmességedre, :/: Emlékezzél irgalmadról, Mely megmarad örökre. Ifjúságomnak vétkét, Kérlek, hogy meg ne említsed. Sőt nagy kegyességedet, Én Istenem, megtekintsed.

4. Jó és igaz az Úr Isten Mind örökkön-örökké, :/: A bűnösöket térítvén Ő igaz ösvényire; És a nyomorultakat Életükben igazgatja, Nagy kegyesen azokat Az ő útában megtartja.

A mi segedelmünk, istentiszteletünk megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és az Ő bölcsességével igazgat mindeneket. Ámen.

Lekció: Jn 4:46-54
„Ismét a galileai Kánába méne azért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg vala. Mikor ez meghallá, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzá méne és kéré őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát; mert halálán vala. Monda azért néki Jézus: Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Monda néki a királyi ember: Uram, jőjj, mielőtt a gyermekem meghal. Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment. Amint pedig már megy vala, elébe jövének az ő szolgái, és hírt hozának néki, mondván, hogy: A te fiad él. Megtudakozá azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett vala; és mondának néki: Tegnap hét órakor hagyta el őt a láz; Megérté azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki Jézus, hogy: a te fiad él. És hitt ő, és az ő egész háza népe. Ezt ismét második jel gyanánt tevé Jézus, mikor Júdeából Galileába ment.”

Imádság

Igehirdetés előtti ének: 25. zsoltár 5. vers: „Az Istennek minden úta …”

5. Az Istennek minden úta Kegyesség és nagy hűség :/: Azoknak, kik mondására Gondot tartnak mindvégig. Énnékem kegyelmezz meg, Uram, a te szent nevedért. És bűnömet bocsásd meg, Ne ostorozz nagy voltáért!

Textus: Jn 4:50
„hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki…”

Református Keresztyén Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim a Krisztus Jézusban!

Az ökumenukus imahét központi Igéje ez évben ez volt: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”(5Móz 16,18-20) De „Micsoda az igazság?” (Jn 18:38) – kérdezte már Pilátus is.
„Figyeljék a kezemet, mert csalok!” – volt Rodolfo szlogenné vált mondata. Figyelték, figyeltük, mert meg akartuk ismerni azt az igazságot, ami a trükkjei mögött volt. Ő elismerte, hogy csal, hogy megtéveszt briliáns kézügyességével, utánozhatatlan stílusával. Sokan voltak – voltunk, akik szerették volna megismerni a hogyant.
Sokan voltak az évezredek során, akik szerették volna megismerni azt, ami Jézus csodatételei mögött van: hogyan változtatta a vizet borrá; hogyan űzött ki tisztátalan lelkeket; hogyan laktatott jól ezreket; hogyan találhattak az Ő közelében gyógyulásra bármilyen kórban szenvedők, hogyan keltett életre halottakat.
Sokak figyelték, sokan próbálták megfejteni a „hogyan” titkát. Mindeddig sikertelenül. Sikertelenül – mert összetévesztették Jézust Rodolfóval: a kezét figyelték, mit és hogyan tesz azokkal. Igen, megfogta, megtörte a kenyeret. Igen, megérintette a halott ifjút Nain kapujában. A főember leányának kezét megfogta. Nyálával készített sárral megkente a vak szemeit.
Sokan keresték mindezekben a titkot. De mily titkot, rejtett cselekedetet lehet keresni akkor, amikor Jézus semmit sem tesz, hanem „csak” szól? Bekiáltott a sírboltba: Lázár, jöjj ki! És kijött. Kérdezett: mit akarsz, hogy veled cselekedjem? Vagy: Akarsz-e meggyógyulni? S utána jött Jézus gyógyító szava: „Eredj el, a te hited megtartott téged.” „Legyen néked a te akaratod szerint.”
De volt, hogy nem tett, nem kérdezett, csak szólt. Szólt a ruhája szegélyét megérintő vérfolyásos asszonynak: „Bízzál leányom; a te hited megtartott téged.”
A mai Igében egy királyi ember megy Jézushoz, mert fia a halálán van. Kérte, hogy menjen, mielőtt meghal. De Jézus nem indul – volt eset, mikor megtette. Nem ad tanácsot, nem küld gyógyító szert. „Csak” szól. Sok titok-kereső szomorúságára nem varázsigét, hanem együttérző, megnyugtató szót: „Menj el, a te fiad él.” Nem kell, hogy odamenjek, elég, hogy te idejöttél.
És bekövetkezett a kettős csoda! Az első azon nyomban, ott, a Jézussal való találkozás helyén: „hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment.” Nem tett fel kérdést, nem unszolta Jézust, hogy gyere, mert az a biztos. Hitt a szónak – ez az első csoda. Elfogadta teljes bizonyossággal, hogy úgy van, amint Jézus mondta.
A másik, az igazi csodáról út közben értesült, amikor „elébe jövének az ő szolgái, és hírt hozának néki, mondván, hogy: A te fiad él. Megtudakozá azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett vala; és mondának néki: Tegnap hét órakor hagyta el őt a láz; Megérté azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki Jézus, hogy: a te fiad él.” A tényleges csodának már a híre is megerősítette abban, hogy nem hiábavaló igaznak elfogadni Jézus szavát, mert az mindent legyőzve életre tart meg! „És hitt ő, és az ő egész háza népe.”
A csodának van helye, lehetősége a mi életünkben is, hiszen Jézus ígéretét megtartva, velünk van minden napon, a világ végezetéig.
A csodák ritkán ennyire konkrétak, de mindig megerősítők: „Eredj el, a te hited megtartott téged.” „Bízzál leányom; a te hited megtartott téged.” Azoknak mondja ezt Jézus, akik nála keresték a megoldást testi-lelki bajaikra. Akik nem gyógyforráshoz mentek, csodadoktorok terápiáiért adtak vagyonokat, hanem Őt keresték meg, Őt szólították meg: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.” Hangzott egykor, hangozhat ma is a válasz: „Akarom, tisztulj meg.” Akik nem Jézusnál keresik a megoldást, hanem máshoz fordulnak, valami bonyolult praktikában, szerben bizakodnak, azokhoz nem szól, csak vár. A vérfolyásos asszony is csak akkor talált Jézushoz, amikor már mindenét gyógyítóknak adta, gyógyulást remélve. Amikor már semmije sem maradt, akkor ment – mintegy utolsó lehetőségként, végső megoldásként – Jézushoz. Megérintette Jézus ruhája szegélyét – és Jézus megszólalt: „Bízzál leányom; a te hited megtartott téged.”
Mi is mehetünk Hozzá. Mások példáin okulva mehetünk hozzá már elsőre, nem csupán akkor, amikor már minden más lehetőséget kipróbáltunk, amikor már semmi másra nem futja. Amikor már üressé lettünk, amikor már semmi más reménységünk nincs, csak Ő az egyedüli, s így, magunkat megüresítve állunk elé – akkor fog szólni hozzánk is, gyógyítón, megújítón.
Mehetünk Hozzá, mint a főember, mint a királyi ember, vagy mint egykor „egy százados, kérvén őt, És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet. És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.” (Mt 8:5-13)
Ha arra figyelsz, hogyan tesz ma csodát Jézus veled és szeretteiddel, akkor nem éled át, mert a módszerre figyelsz, nem a miértre. Pedig a miértben van az igazság, a sokak számára örömteli, életre vezető, mások részére felfoghatatlan csírája. Az, ami Jézus minden tettének, csodájának, gyógyításának, teljes létének indítéka: Ő szeretetből van, téged és érted szeret!
Ez az az igazság, amit nem keresni kell, hanem hálával elfogadni!
Ez az az igazság, amiről mit sem tudott Pilátus, amikor kérdezte: „Micsoda az igazság?”
Az igazság: „Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne. (1Jn 4:16)
„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”
Nem létrehoznod, nem megfejtened kell, hanem elfogadnod!
S ez az igazság szabaddá tesz Isten és felebarátod szeretetére, mert Lelke benned nyugszik, biztonságot ad és életre, örökkévalóra tart meg.
Ámen.

Ráfelelő ének: 25. zsoltár 6. vers: „Aki az Úr Istent féli …”

6. Aki az Úr Istent féli És tiszteli szívében, Azt ő nagy híven vezérli Igaz ösvényeiben. Nagy békességben annak Minden jó bőven adatik, És ő maradékinak Gazdag örökség hagyatik.

Imádság

MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN,
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED;
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD;
LEGYEN MEG A TE AKARATOD,
MINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS.
A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA.
ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET,
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZOKNAK,
AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK;
ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE,
DE SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL.
MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG
MIND ÖRÖKKÉ. ÁMEN!

Hirdetések: A kapott hirdetések ismertetése.

Záróének: 25. zsoltár 7-8. vers: „Az igaz istenfélőknek …”

7. Az igaz istenfélőknek Megjelenti titkait, :/: És az őbenne hívőknek Megmutatja kötésit. Istenhez szemeimet Felemelem szüntelenül, Ő megőriz engemet, Lábam kivonssza a tőrbül.

8. Térj azért hozzám, Istenem, Tekints reám kegyesen, :/: És kegyelmezz meg énnékem, Mert élek szegénységben. Nyavalyája szívemnek Napról napra mind öregbül; Uram, add végét ennek, Végy ki engem ez ínségbül!

ISTENNEK NÉPE!
ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR ÉS ŐRIZZEN MEG TÉGED!
VILÁGOSÍTSA MEG AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TERAJTAD,
ÉS KÖNYÖRÜLJÖN TERAJTAD!
FORDÍTSA AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TEREÁD,
ÉS ADJON BÉKESSÉGET NÉKED! ÁMEN.

„hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki…” (Jn 4:50)

Észrevételeidet, megjegyzéseidet köszönettel fogadom a csecsy.istvan@gmail.com címen!