2016 09 04 Decs

Csécsy István küldte be 2016. 09. 04., vasárnap, 17:55 időpontban
Download files:

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Fennálló ének: 25. zsoltár 2. vers: „Útaid, Uram, mutasd meg, …”

Derekas ének: 512. dicséret 1-3. vers: „Szólj, szólj hozzám, Uram, …”

A mi segedelmünk, istentiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök és igaz Isten. Ámen.

Lekció: Ef 2:1-10
„Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is: De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.”

Imádság

Igehirdetés előtti ének: 77. zsoltár 1. vers: „Az Istenhez az én szómat, …”

Textus: 5Móz 30:19-20
„Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az Ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert Ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy nékik adja azt.”

Református Keresztyén Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim a Krisztus Jézusban!

Egész életünk választások, döntések sorozata. Nincs kicsi és nagy, jelentős vagy jelentéktelen. Csak jó vagy rossz, életre vezető vagy halálba taszító döntés létezik.
Emlékeztek?
Egy szög miatt a patkó elveszett.
A patkó miatt a ló elveszett.
A ló miatt a lovas elveszett.
A lovas miatt a csata elveszett.
A csata miatt az ország elveszett.
Máskor verd be jól a patkószeget!
Ezek után van, aki velünk kérdezi: De mikor van a máskor? Van-e még máskor? Van-e még lehetőségünk rendbehozni korábbi rossz döntéseinket, választásainkat? Van-e még lehetőségünk küzdeni a megmaradásért, az életért?
Filmekben látni: a balesetet szenvedettet, a halál közelében lévőt bíztatják: ne add fel, küzdj, lélegezz! Aztán jönnek mentők, orvosok – és küzdenek érte. Olykor sikerrel – máskor nem.
Nos, velünk nem ez történik. A mi döntéseink nem arról szólnak: küzdünk, vagy nem küzdünk. Nem nekünk kell, nem a mi dolgunk a küzdés! Nem szeretteink küzdenek értünk – mert nem ők tarthatnak meg!
Hogy mondja mai Igénk? „De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.”
S hogy vallja Luther Márton?
Erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar elesnénk,
De küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk.
Kérdezed, ki az? Jézus Krisztus az,
Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, Ő a mi diadalmunk!
Igen, Ő a mi diadalmunk!
„Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, és együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban…” Együtt. Nem lehet csak magunkra gondolnunk, csak magunkról gondoskodnunk: Együtt! Együtt Krisztussal, Őbenne egymással!
Bíztat: ne add fel, ne csukd be a szemed, lelegezz, fogadd el, fogadd be a kegyelmet!
Atyánk Őbenne adta Atyánk előnkbe az életet és a halált, az áldást és az átkot: a kereszthalál kínját és a feltámadás örömét! Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.
Válassz – s ne azt mond: már választottam! Válassz ma is, mert naponta döntened kell! Naponta kell eldöntened: magad és magadat akarod-e megtartani, vagy ma is Krisztusra bízod magad és tiéidet?
Válassz: elfogadod-e a Krisztusban számodra elkészített, felkínált kegyelmet – vagy te akarod magadat, tiéidet, családodat, nemzetedet megtartani?
Mit kell tenni? Egyértelműen fogalmaz az Ige:
„Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az Ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert Ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy nékik adja azt.”
Ezen áll az élet vagy halál! A halál nem az, amikor megszűnsz lélegezni, amikor már nem dobog szíved – hanem az, amikor eltaszítod magadtól Jézus mentésedre nyújtott kezét!
Ezért volt a reformáció – mert felismerték, hogy ahhoz kell ragaszkodni, amit a Teremtő és Gondviselő Úr ad, nem pedig ahhoz, amit emberek rendelnek el. Akkor is, azóta is, ma is „Ő a te életed és a te életednek hosszúsága!”
„Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden Ő parancsolatát, akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened; És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.”
Akkor Izrael fiai azt kérdezték: mi lesz velünk? Hogyan tovább?
A holnapot mai döntésed, döntésetek határozza meg: kiben bízol, kire hallgatsz? Nem sorolok lehetséges, szóba jöhető neveket – mert nincsenek. Nincs kiket sorolni – mert csak egy van!
Péter apostolt idézem – pünkösd után, a sánta gyógyulását követően szól az őt kihallgatókhoz: „Népnek fejedelmei és Izráelnek vénei! Ha e mai napon mi egy nyavalyás emberrel való jótétemény felől hallgattatunk ki, mi által gyógyult meg ez: Legyen tudtotokra mindnyájatoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben. Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé. És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” (Acta 4:8-12)
Nincs kiket sorolni, mert csak egy van, de ez az egy mindenkor van, mindenkor, mindeneket, minden benne bízót, Őreá hagyatkozót kész és képes megtartani!
Telve vagyunk félelemmel, bizonytalansággal, szorongással – s mindezek sokakat a gyűlölet felé vezetnek. Attól félünk, hogy elveszítünk valamit, elvesznek tőlünk valakit.
Én sem tudom elvenni ezt az érzést tőletek, nem lenne igaz a szó ajkamon, ha azt mondanám: én tudok mindent, megoltalmazlak benneteket. Nem, sajnos nincs ilyen képességeim, adottságom. De!
De ismerem azt, aki kész és képes mindnyájunkat megtartani! Ő, a Teremtő és Gondviselő Isten kijelentését szólom hát néktek:
„Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden Ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened; És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te kosarad és a te sütőtekenőd. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy úton jönnek ki reád, és hét úton futnak előled. Áldást parancsol melléd az Úr a te csűrjeidben és mindenben, amire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az Ő útjain jársz. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled.” Ámen.

Imádság

Adj békességet, Úr Isten,
A mi időnkben a földön,
Mert nincsen nékünk több senki
Bajvívónk és hadakozónk,
Hanem csak te, Úr Isten.

MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN,
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED;
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD;
LEGYEN MEG A TE AKARATOD,
MINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS.
A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA.
ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET,
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZOKNAK,
AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK;
ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE,
DE SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL.
MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG
MIND ÖRÖKKÉ. ÁMEN!

ISTENNEK NÉPE!
ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR ÉS ŐRIZZEN MEG TÉGED!
VILÁGOSÍTSA MEG AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TERAJTAD,
ÉS KÖNYÖRÜLJÖN TERAJTAD!
FORDÍTSA AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TEREÁD,
ÉS ADJON BÉKESSÉGET NÉKED! ÁMEN.

Záróének: 42. zsoltár 1,7. vers „Mint a szép híves patakra …”

„A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, Ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká! Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.” (1Pt 5:10-11)