2016 06 26 Gerjen- az utolsó

Csécsy István küldte be 2016. 06. 26., vasárnap, 17:24 időpontban
Download files:

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Fennálló ének: 25. zsoltár 1. vers: „Szívemet hozzád emelem, …”

Derekas ének: 512. dicséret 1-3. vers: „Szólj, szól hozzám, Uram, …”

A mi segedelmünk, istentiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök és igaz Isten. Ámen.

Lekció: 5Móz 28:1-14
„Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden Ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened; És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te kosarad és a te sütőtekenőd. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy úton jönnek ki reád, és hét úton futnak előled. Áldást parancsol melléd az Úr a te csűrjeidben és mindenben, amire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az Ő útjain jársz. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled. És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Megnyitja néked az Úr az Ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt. És fejjé tesz téged az Úr és nem farokká, és mindinkább feljebbvaló leszel és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat; És ha el nem térsz egyetlen ígétől sem, amelyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek.” (5Móz 28:1-14)

Imádság

Igehirdetés előtti ének: 77. zsoltár 1. vers: „Ó Úr Isten, légy közöttünk, …”

Textus: 5Móz 30:19-20
„Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az Ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert Ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy nékik adja azt.” (5Móz 30:19-20)

Református Keresztyén Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim a Krisztus Jézusban!

Egész életünk választások, döntések sorozata. Nincs kicsi és nagy, jelentős vagy jelentéktelen. Csak jó vagy rossz, életre vezető vagy halálba taszító döntés létezik.
Emlékeztek?
Egy szög miatt a patkó elveszett.
A patkó miatt a ló elveszett.
A ló miatt a lovas elveszett.
A lovas miatt a csata elveszett.
A csata miatt az ország elveszett.
Máskor verd be jól a patkószeget!
Ezek után van, aki velünk kérdezi: De mikor van a máskor? Van-e még máskor? Van-e még lehetőségünk rendbehozni korábbi rossz döntéseinket, választásainkat? Van-e még lehetőségünk küzdeni a megmaradásért, az életért?
Filmekben látni: a balesetet szenvedettet, a halál közelében lévőt bíztatják: ne add fel, küzdj, lélegezz! Aztán jönnek mentők, orvosok – és küzdenek érte. Olykor sikerrel – máskor nem.
Nos, velünk nem ez történik. A mi döntéseink nem arról szólnak: küzdünk, vagy nem küzdünk. Nem nekünk kell, nem a mi dolgunk a küzdés! Nem szeretteink küzdenek értünk – mert nem ők tarthatnak meg!
Hogy mondja Luther Márton?
Erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar elesnénk,
De küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk.
Kérdezed, ki az? Jézus Krisztus az,
Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, Ő a mi diadalmunk!
Igen, Ő a mi diadalmunk!
Őbenne adta Atyánk előnkbe az életet és a halált, az áldást és az átkot: a kereszthalál kínját és a feltámadás örömét! Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.
Válassz – s ne azt mond: már választottam! Válassz ma is, mert naponta döntened kell! Naponta kell eldöntened: magad és magadat akarod-e megtartani, vagy ma is Krisztusra bízod magad és tiéidet?
Mit kell tenni? Egyértelműen fogalmaz az Ige:
„Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az Ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert Ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy nékik adja azt.”
Ezen áll az élet vagy halál! A halál nem az, amikor megszűnsz lélegezni, amikor már nem dobog szíved – hanem az, amikor eltaszítod magadtól Jézus mentésedre nyújtott kezét!
„Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden Ő parancsolatát, akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened; És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.”
Akkor Izrael fiai azt kérdezték: mi lesz velünk? Hogyan tovább?
A holnapot mai döntésed, döntésetek határozza meg: kiben bízol, kire hallgatsz? Nem sorolok lehetséges, szóba jöhető neveket – mert nincsenek. Nincs kiket sorolni – mert csak egy van!
Péter apostolt idézem – pünkösd után, a sánta gyógyulását követően szól az őt kihallgatókhoz: „Népnek fejedelmei és Izráelnek vénei! Ha e mai napon mi egy nyavalyás emberrel való jótétemény felől hallgattatunk ki, mi által gyógyult meg ez: Legyen tudtotokra mindnyájotoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben. Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé. És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” (Acta 4:8-12)
Nincs kiket sorolni, mert csak egy van, de ez az egy mindenkor van, mindenkor, mindeneket, minden benne bízót, Őreá hagyatkozót kész és képes megtartani!
Régóta tusakodom azon, mivel, hogyan köszönjek el Tőletek. Hiába mondok szép áldást, kívánok békességet – ezeket nem én adhatom.
De hirdethetem – sőt! Hirdetnem kell, mintegy búcsúszóként: „Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden Ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened; És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te kosarad és a te sütőtekenőd. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy úton jönnek ki reád, és hét úton futnak előled. Áldást parancsol melléd az Úr a te csűrjeidben és mindenben, amire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az Ő útjain jársz. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled.” Ámen.

Imádság

Adj békességet, Úr Isten,
A mi időnkben a földön,
Mert nincsen nékünk több senki
Bajvívónk és hadakozónk,
Hanem csak te, Úr Isten.

MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN,
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED;
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD;
LEGYEN MEG A TE AKARATOD,
MINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS.
A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA.
ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET,
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZOKNAK,
AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK;
ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE,
DE SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL.
MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG
MIND ÖRÖKKÉ. ÁMEN!

ISTENNEK NÉPE!
ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR ÉS ŐRIZZEN MEG TÉGED!
VILÁGOSÍTSA MEG AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TERAJTAD,
ÉS KÖNYÖRÜLJÖN TERAJTAD!
FORDÍTSA AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TEREÁD,
ÉS ADJON BÉKESSÉGET NÉKED! ÁMEN.

Hirdetések: Adakozás.

Záróének: 42. zsoltár 1,7. vers „Mint a szép híves patakra …”

Jézus mondja: „Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké.” (Jn 8:51)

„Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen.” (1Kor 16:23-24)