2016 04 03 Gerjen

Csécsy István küldte be 2016. 04. 03., vasárnap, 20:13 időpontban
Download files:

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Fennálló ének: 77. zsoltár 1. vers: „Az Istenhez az én szómat, …”

Derekas ének: 460. dicséret 1-6. vers: „Amint vagyok, …”

A mi segedelmünk, istentiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök és igaz Isten. Ámen.

Lekció: Jak 2:1-13
„Atyámfiai ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, amely van a dicsőség Urában, a mi Jézus Krisztusunkban. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában; És rátekintetek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok néki: Te ülj ide szépen; és a szegénynek ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé: Nem mondtatok-é ellent magatoknak, és nem lettetek-é gonosz gondolkozású birákká? Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik? Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-é rajtatok, és nem ők hurcolnak-é titeket a törvény elé? Nem ők káromolják-é azt a szép nevet, amelyről neveztettek? Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen.”

Imádság

Igehirdetés előtti ének: 165. dicséret 1. vers: „Itt van Isten köztünk,…”

Textus: Lk 10:25-29
„És ímé egy törvénytudó felkele, kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig monda annak: A törvényben mi van megírva? mint olvasod? Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat. Monda pedig annak: Jól felelél; ezt cselekedd, és élsz. Az pedig igazolni akarván magát, monda Jézusnak: De ki az én felebarátom?”

Református Keresztyén Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim a Krisztus Jézusban!

A törvénytudó kérdésére: „Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?” Jézus a kérdezőt felelteti: „A törvényben mi van megírva? mint olvasod?” Ekkor majdnem úgy hangzik el a törvény summája – amint JC is adta a Mt 22-ben – „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.” S a törvénytudó dilemmája: „De ki az én felebarátom?”
Ekkor hangzik el a példázat az irgalmas samaritánusról – hogy e kérdésre is a törvénytudó adja meg a választ: „Az, aki könyörült rajta.” Ehhez Jézus már csak ennyit tesz hozzá: „Eredj el, és te is a képen cselekedjél.” Ezzel JC azt bizonyítja, hogy a kérdésre adandó felelet nem ismeretlen a kérdező előtt sem, csak az elvi tudást, ismeretet gyakorlattá is kell-kellene tenni.
Jakab apostol a személyválogatástól óv. Attól, ami nem csupán a gyülekezeti közösséget zúzza össze, hanem egész életünket romlásba viheti. Jézus példázatában is erről volt szó – oda sem fordultak a szenvedőhöz, nem ismerem, mit ártsam bele magam, még bajom lesz, netán tanúskodnom kell majd. Inkább úgy teszek, mintha mitsem láttam volna – abból bajom nem lehet.
Jakab: „Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek.” „De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.”
Testvéreim! A személyválogatás oka talán az, hogy sokszor felszínesen, a látszatok alapján ítélünk. Mennyire igaz az apostol szava: „Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában; és rátekintetek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok néki: Te ülj ide szépen; és a szegénynek ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé”! Az öltözetük szerint ítéljük meg őket, kié szép, kié foltos. Vajon Isten is így ítél majd minket? Mi szebb, Istennek tetszőbb? Fényes ruhában ülni és hallgatni a templomban – vagy munkás ruhában verítékkel dicsérni Istent a templom körül, a parókia körül munkálkodva? Hiszem, hogy Isten nem az öltözetünket méri, hanem szívünk odaszánt voltát, izzadságunkat, hitünkből fakadó cselekedeteinket.
Jakab apostol így tanít: „Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit; És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Hasonlatosképpen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazíttatott é meg, amikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki? Mert amiképen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is cselekedetek nélkül.” (Jak 2:17-26)
Isten így szeret minket – ha hitünk és cselekedeteink dicsőítik Őt. S hogy mi is szeretjük Urunkat, Istenünket, az szavaink mellett tetteinkkel tudjuk bizonyítani. Szükséges, hogy a szavak és a tettek egybehangzók legyenek!
Jakab apostol arra figyelmeztet: az egész törvényt meg kell tartani. Nem szavakkal csupán – úgy a törvénytudó is tette, csak éppen cselekedetei nem mutatták meg, ki az ő felebarátja! Szerette Istent – de szerette-e a felebarátját? Nem menthetjük magunkat, hogy nem tudjuk, ki az!? Tudjuk – mert JC megtanította! Ráadásul a felebaráti szeretet kizárja a személyválogatást! Ha Istenünk Atyánk nem tesz különbséget köztünk, s mindnyájunkért küldte Fiát – mi kereshetünk-e megkülönböztetésre okokat? Az úton fekvő félholt emberhez csak a samaritánus ment oda – egyedül ő nem keresett okot arra, hogy miért ne. Pedig az a többinek is felebarátja volt. Mi ma attól félnénk, hogy a félholt magához tér, fegyvert ragad és kárt tesz bennünk – mert minket is ellenségeinek néz?!
Lehet. De ha mindenki a teljes törvény szerint jár el – akkor nem kell félni, hiszen a felebarátság kölcsönös.
Most mondhatnátok: tiszteletes úr, ma semmi újat nem mondott! Igen. Ahogyan Jézus sem mondott semmi újat a törvénytudónak, hanem előhozta a benne lévő ismereteket. Nékünk is örök kérdésünk: „Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?” De e kérdésre ott van bennetek a válasz! JC azt adja – számunkra is – tudtul: a tudás, a hit akkor ér célt, ha cselekedetté lesz. Így számomra sincs más lehetőség, mint JC szavaival zárni: „Eredj el, és te is a képen cselekedjél.” Ámen.

Imádság

MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN,
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED;
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD;
LEGYEN MEG A TE AKARATOD,
MINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS.
A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA.
ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET,
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZOKNAK,
AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK;
ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE,
DE SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL.
MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG
MIND ÖRÖKKÉ. ÁMEN!

ISTENNEK NÉPE!
ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR ÉS ŐRIZZEN MEG TÉGED!
VILÁGOSÍTSA MEG AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TERAJTAD,
ÉS KÖNYÖRÜLJÖN TERAJTAD!
FORDÍTSA AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TEREÁD,
ÉS ADJON BÉKESSÉGET NÉKED! ÁMEN.
Hirdetések: Adakozás.
Kedden este 6 órakor presbiteri gyűlés!
Záróének: 395. dicséret 1-3. vers „Isten szívén megpihenve, …”

„Boldogok a békességre igyekezők:
mert ők az Isten fiainak mondatnak.” (Mt 5:9)

Észrevételeidet, megjegyzéseidet köszönettel fogadom a csecsy.istvan@gmail.com címen!
Kérlek – ha van rá lehetőséged – támogasd a Decsi Református Temetőért Alapítványt.
Számlaszáma: 70400036-10308275. Köszönöm.