2016 01 31 Gerjen

Csécsy István küldte be 2016. 01. 31., vasárnap, 16:26 időpontban
Download files:

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Fennálló ének: 155. dicséret 1. vers: „Ó Úr Isten, légy közöttünk,…”

Derekas ének: 266. dicséret 1 - 4. vers: „Egek nagy Királya,…”

A mi segedelmünk, istentiszteletünk megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és az Ő bölcsességével igazgat mindeneket. Ámen.

Lekció: Zsid 3:1, 6b-14
„Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, akinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk. Annakokáért amint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok, Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig. Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondám: mindig tévelyegnek szívükben; ők pedig nem ismerték meg az én útaimat. Úgy hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által: Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.”

Imádság

Igehirdetés előtti ének: 180. dicséret 1. vers: „A töredelmes szívet,…”

Textus: Zsid 3:13a
„intsétek egymást minden napon, míg tart a ma”

Református Keresztyén Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim a Krisztus Jézusban!

A megszólítottak → „szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei”, figyelmezők, Isten Fiának házanépe. Mindez nem csupán biztonságot jelent – hanem kötelezettséget is!
A biztonságérzet magabiztossá tehet – megkeményedés, gonosz szív, felsőbbrendűség érzete – s az élő Istentől való elszakadásra vezethet.
Részeseivé lettünk Jézusnak – nem magunktól – elhívatásunk!
„Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma.”
Az egymásért való felelősség – nem csak magamért tartozom számadással. (Atyjafiáért számot ad a testvér…)
Szüntelen feladat – minden nap. Míg tart a ma…
Ahogy Jézus – ígérete szerint – minden nap velünk van – akkor nekünk is, szüntelen, vigyázva, szeretetben, a másikra → míg van jelenünk, míg tart a ma!
Míg van jelenünk! Őelőtte már nincs, nem lesz jelen. Vagy csak múlt, megváltoztathatatlan, keserűség és kárhozat – vagy csak jövendő: üdv!
„Ma, ha az ő szavát halljátok, Meg ne keményítsétek a ti szíveteket…”
Magadhoz – vagy Jézushoz ragaszkodsz? Ha Jézushoz → akkor van bátorságod az intésre – de szeretettel! – hogy mindnyájan irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk!
„Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.” (Zsid 4:15-16)
Intés → míg tart a ma! Hogy holnapunk lesz-e, mi nem tudjuk. S akit ma kellene intenünk, annak? Lehet, hogy holnap már késő?
Intés – nem felrovás, ledorongolás, hanem bűnbánatra hívás, a bűnbocsánat felé vezetés. A bizodalom építése! Nem bennünk kell bízni → hanem vallásunk apostolában és főpapjában, Krisztus Jézusban!
Irgalmasság, kegyelem – ez a mi segítségünk. Kapjuk, mint a mennyei elhívás részesei, mint Jézus házanépe – hogy így és ezekkel lehessünk segítségül! Mert az intés – segítség! Csak legyen látható, érzékelhető, hogy nem mi tesszük, nem emberi erő-értelem által van, hanem Jézus hatalmával, bölcsességével, szeretetével.
Inteni csak az képes, aki már maga is odajárult a kegyelem királyi székéhez, s ott irgalmasságot talált, kegyelemben részesült!
Az intés az embereknél dorgálás, amitől félünk. Az intőért szüleink megbüntettek. Jézusnál egészen mást jelent az intés: „Már int felém és koronát ígér a földi harc után.” Nála az intés: hívogatás az ígéret beteljesedésére! Ha Jézus parancsa szerint minden dolgunk szeretetben megy végbe – akkor és úgy az „intsétek egymást minden napon, míg tart a ma” nem mást jelent, mint célra mutatást és figyelmeztetést, az óvó szeretet megnyilvánulását, a Jézus házanépe közé hívogatást → hogy az Ő közelében élve ne keményedjék meg senki szíve, hogy mindenki megtérjen s megmaradjon az élő Isten szerető közelségében. Ámen.

Imádság

MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN,
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED;
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD;
LEGYEN MEG A TE AKARATOD,
MINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS.
A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA.
ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET,
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZOKNAK,
AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK;
ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE,
DE SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL.
MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG
MIND ÖRÖKKÉ. ÁMEN!

ISTENNEK NÉPE!
ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR ÉS ŐRIZZEN MEG TÉGED!
VILÁGOSÍTSA MEG AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TERAJTAD,
ÉS KÖNYÖRÜLJÖN TERAJTAD!
FORDÍTSA AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TEREÁD,
ÉS ADJON BÉKESSÉGET NÉKED! ÁMEN.

Záróének: 201. dicséret 1,5,6. vers „Uram, kegyes indulatomban,…”

„Monda nékik Jézus: aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát,az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.” (Mt 12:50)

Észrevételeidet, megjegyzéseidet köszönettel fogadom a csecsy.istvan@gmail.com címen!
Kérlek – ha van rá lehetőséged – támogasd a Decsi Református Temetőért Alapítványt.
Számlaszáma: 70400036-10308275. Köszönöm.