2016 01 18 Gerjen - Imahét

Csécsy István küldte be 2016. 01. 18., hétfő, 21:39 időpontban
Download files:

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” 1Péter 2:9 alapján
Ének: 479 - 1 - 4 "Hinni taníts, Uram, ..."

Igeolvasás
1. nap – NE MARADJON A KŐ A SÍRNÁL Mt. 28,1-10
„A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltükben megrettenének, és olyanokká lőnek mint a holtak. Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, ahol feküdt vala az Úr. És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és ímé előttetek megy Galileába; ott meglátjátok őt, ímé megmondottam néktek. És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak. Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jöve ővelük Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák az ő lábait, és leborulának előtte. Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.”

2. nap – ELHÍVATOTTAN AZ ÖRÖM HIRDETÉSÉRE Ézs/Iz. 61,1-4
„Az Úr Isten lelke van énrajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást; Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót; Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére! És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait.”

Szeretett Testvéreim a Krisztus Jézusban!
Az igemagyarázatot a Rigai Katolikus Ifjúsági Központja készítette az Ökumenikus keresztút tapasztalata nyomán. Ez a keresztút Lettország életében évente visszatérő fontos ökumenikus esemény. Ez a tapasztalat annak átgondolására késztet, hogy Lettország számára mit jelent a passió és a feltámadás, és melyek az Úrnak azok a hatalmas tettei, amelyek hirdetésére a megkeresztelt keresztények elhívást kaptak.
Lettország népére a mai napig árnyékot vet a szovjet fennhatóság története. A sok nyomorúság és fájdalom olyan sebeket okozott, amelyeket ma is nehéz megbocsátani. Ez éppen olyan nehéz kő volt, mint amely Jézus sírját elfedte. Az ilyen sebek lelki sírba helyeznek bennünket.
De ha a mi szenvedésünk egyesül az ő fájdalmával, akkor a történet nem a lezárt sírral ér véget. A földrengés az Úr feltámadásakor az a világrengető esemény, amely a mi sírunkat is megnyitotta, és megszabadít az egymástól elválasztó fájdalomtól és keserűségtől.
Ez az Úr hatalmas cselekedete! Az Ő szeretete rengeti meg a földet, hengeríti el a követ, szabadít meg bennünket, s egy új nap reggelére hív. S ezen az új hajnalon leszünk újra egyek testvéreinkkel. Azokkal is, akiket bebörtönöztek vagy bántalmaztak. A Magdalai Máriához hasonlóan gyorsan el kell mennünk az örömnek ettől a nagy pillanatától, hogy elmondhassuk másoknak, mit tett az Úr.
Kérdések Melyek életünknek azok az alkalmai, helyzetei, körülményei, amelyek olyanok mintha sírba zárnának minket a szomorúsággal, nyomorúsággal, aggódással és kétségbeeséssel együtt?
Mi tart vissza bennünket attól, hogy elfogadjuk Krisztus feltámadásának ígéretét és örömét?
Mennyire vagyunk készek arra, hogy az Isten ígéretét megosszuk azokkal, akikkel találkozunk?

A szovjet időkben lehetetlen volt Lettországban a keresztyén élet megjelenítése a közmédiában. A függetlenség megszerzése után kezdett a Lett Állami Rádió keresztény műsorokat sugározni. Ezek a keresztény programok a missziót helyezték előtérbe. A műsorokban megszólalási lehetőséget kaptak a különböző egyházak. Így ez egyféle találkozás is lehetett az egyházak számára egymással. A felekezetek tanújelét adhatták annak, hogy kölcsönösen tisztelik egymást. Ez is hozzájárult Lettországban az ökumenikus gondolkodáshoz. A Lett Állami Rádió keresztény műsorszerkesztőinek tapasztalatai is hozzájárultak ehhez a szellemiséghez.
Felismerték, hogy az evangélium örömhíre a keresztényeket arra buzdítja, hogy megéljék Ézsaiás próféciáját: „Az Úr Isten lelke van énrajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást; Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét...”
Arra vágyódunk, hogy az evangélium újjáteremtse összetört szívünket. Az örömhír szabadítson meg bennünket mindattól, ami megkötöz és rabbá tesz. Saját szenvedéseink miatti szomorúságunk a jele annak, hogy híján vagyunk annak az erőnek, amely csak Jézustól jöhet. Eközben úgy érezzük, hogy a másik embernek nincs mit adnunk, pedig ha azt a keveset adjuk tovább, amink van, akkor Jézus azt megsokszorozza bennünk és körülöttünk.
Ezt mondta Jézus az evangéliumban: „Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.” (Jn. 15,9-12)
Itt találkozhatunk Jézusnak azzal az örömével, amely a mi örömünket is teljessé teszi. Csak ez a jézusi öröm teheti teljesség a mi örömünket is. Sőt imádságaink mozgatója lesz a kölcsönös szeretet, ahogyan a zsoltáros mondja: „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!”
Kérdések Mi fojthatja el az örömöt a világban, vagy az egyházban?
Mit kaphatunk keresztény testvéreinktől, hogy Jézus öröme legyen bennünk, és így az evangélium tanúi legyünk?

Imádság
Úr Jézusunk, aki kezdettől fogva szeretsz bennünket. Abban mutattad meg szereteted mélységét, hogy kész voltál meghalni érettünk keresztünk. Így osztoztál fájdalmainkban és félelmeinkben.
Urunk, most letesszük kereszted tövébe azokat az akadályokat, amelyek elválasztanak bennünket a te szeretetedtől.
Gördítsd el azt a követ, amely ma is fogva tart bennünket.
Ébressz rá minket feltámadásod hajnalára, mert így találkozhatunk testvéreinkkel, azokkal is, akiktől ma elkülönülünk.
Szeretet Istene! Nézz ránk, hogy mennyire téged szeretnénk szolgálni – lelki gyengeségünk és elégtelenségünk ellenére.
Töltsd be jelenléteddel szívünk legmélyebb vágyakozását.
Töltsd be megtört szívünket gyógyító szereteteddel, hogy úgy szeressünk, ahogyan Te szerettél bennünket.
Add nekünk az egység ajándékát, hogy örömmel szolgálhassunk Téged, szeretetedet pedig megosszuk másokkal is. Urunk Istenünk!
Fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk. – Ámen.

MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN,
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED;
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD;
LEGYEN MEG A TE AKARATOD,
MINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS.
A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA.
ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET,
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZOKNAK,
AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK;
ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE,
DE SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL.
MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG
MIND ÖRÖKKÉ. ÁMEN!

Észrevételeidet, megjegyzéseidet köszönettel fogadom
a csecsy.istvan@gmail.com címen!
Kérlek – ha van rá lehetőséged – támogasd a Decsi Református Temetőért Alapítványt.
Számlaszáma: 70400036-10308275. Köszönöm.