2016 01 01 Gerjen Újév napján

Csécsy István küldte be 2016. 01. 01., péntek, 18:48 időpontban
Download files:

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Fennálló ének: 191. dicséret 1. vers: „Ez esztendőt áldással, …”

Derekas ének: 25. zsoltár 1,2,6. vers: „Szívemet hozzád emelem, …”

A mi segedelmünk, istentiszteletünk megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és az Ő bölcsességével igazgat mindeneket. Ámen.

Lekció: 1Kor 13:1-13
„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás, de mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek; minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.”

Imádság

Igehirdetés előtti ének: 86. zsoltár 1. vers: „Hajtsd hozzám, Uram, füledet, …”

Textus: Jak 1:12
„Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az Őt szeretőknek.”

Református Keresztyén Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim a Krisztus Jézusban!

Az Újév reggelén bennünket megszólító Ige nem parancs, nem tanács – hanem tényközlés. De e tény közlésével, e hangsúlyos időben való megismétlésével célja van Atyánknak.
Célja, hiszen Újévkor hajlamosak vagyunk célokat kitűzni, majd várni azok megvalósulását, vagy küzdeni elérésükért – mert azt gondoljuk: ha elérjük a magunk elé tűzött cél, akkor boldogok leszünk!
Ezzel szemben Atyánk: „Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az Őt szeretőknek.”
E tényközlésben annyi minden benne foglaltatik – ha figyelünk rá!
Boldogság elérése – amikor az élet koronáját vehetjük át! Azt, amit az Úr ígért – mindazoknak, akik elfogadják szeretetét és viszont szeretik Őt!
De ennek elérése, átvétele nem azonnali – a boldogság már-már mégis itt lehet bennünk.
Úgy, mint amikor valami fontos eseményre készültünk: az első randira, esküvőre, gyermekünk keresztelőjére. Még nem volt meg, még csak készültünk rá, kicsit félve, hogy minden szépen történjen, ne legyen semmi hiba – de az öröm, a boldogító érzés már a készületek során is szívünkben volt.
Ezt ígéri ma is az Úr! Nem azt, hogy mindent készen megkapsz – de azt, hogy minden el van készítve számodra! Nem azt, hogy semmit sem kell tenned – sőt! Lesznek kísértések, lesznek megpróbáltatások. Lesznek gyötrelmesnek tőnő napok, helyzetek. Lesznek, amikor azt érzed: minden ellened van, elborít gond és kétség.
Igen, lesz megpróbáltatás. Megpróbálja az Úr az övéit: ki szívből, ki színből az Övé. Valamiért állsz sorba – vagy azért vagy ott, mert te magad az Övé vagy? Hiszen az ingyen valókért hosszú sorok állnak. Az Ő ingyen való kegyelméért is. De míg az ingyen ebédért tülekedés folyik – hátha épp előttem fogy el – az ingyen kegyelemért nem kell tülekedni, jut mindenkinek. De próba ott is van!
Csak kéred a kegyelmet – de önmagadat akarod megvalósítani, saját vágyaidat, céljaidat elérni. A magad ötleteit – vagy az Ő meghatározásait? Toronyiránt, a legrövidebb úton akarsz célba érni – vagy járod az általa rendelt utadat – ami viszont biztosan célba visz?!
A kísértés: magamét, magamért, magamnak. Én és nekem. Ahhoz, hogy boldog lehess – ezt kell legyőznöd.
Ne feledd: Jézus sem a magáét, magáért, magának akart bármit is. S azon kevés esetben, amikor bármit kért – azért tette, hogy azonnal szétossza a rászorulóknak, éhezőknek. Neki nem az én és a nekem volt a fontos! „Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen amint én akarom, hanem amint te.” Ő mindhalálig boldog volt – hogy halála árán a boldogságot mindeneknek megszerezze!
Mi a kísértés? Ami távol tart Jézus útjától, ami lassítja lépteidet, ami homályosítja benned a Jézushoz tartozás fényét-világosságát; kísértés minden, ami csökkenti a Jézustól való szeretet továbbadásának erejét, hatékonyságát.
Kísértés egy rosszkor mondott szó, egy ki nem mondott szó. Egy félrecsúszott tett, egy elvégzetlen feladat. Kísértés – mert abban az ÉN lesz a hangsúlyos a MI helyett.
Nem nekem kell követnem Jézust. Nem neked kell. NEKÜNK! Együtt – mert egyedül nem lehet!
Nem azért jött, hogy én boldog legyek. Nem azért, hogy te boldog legyél. Ő azért jött, hogy MI a boldogok közé számláltassunk!
Ehhez csak a mellette való megmaradásra, kitartásra van szükség. Ebben az Új évben is.
Mert ebben az Új évben, a 2016.-ban is „Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az Őt szeretőknek.”
A kísértésben kitartó, megpróbált veszi majd el az életnek koronáját – ha mindvégig az Úr iránt való szeretet volt benne.
Maradjunk meg az Ő szeretetében, legyünk cselekvői szeretetének! Ámen.

Imádság

MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN,
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED;
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD;
LEGYEN MEG A TE AKARATOD,
MINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS.
A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA.
ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET,
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZOKNAK,
AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK;
ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE,
DE SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL.
MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG
MIND ÖRÖKKÉ. ÁMEN!

ISTENNEK NÉPE!
ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR ÉS ŐRIZZEN MEG TÉGED!
VILÁGOSÍTSA MEG AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TERAJTAD,
ÉS KÖNYÖRÜLJÖN TERAJTAD!
FORDÍTSA AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TEREÁD,
ÉS ADJON BÉKESSÉGET NÉKED! ÁMEN.

Hirdetések: Vasárnap ½ 10 órakor Istentisztelet
Záróének: 392. dicséret 1-5. vers „Az egyháznak a Jézus a fundámentoma, …”

„Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják.
Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.” (Mt 5:8-9)

Észrevételeidet, megjegyzéseidet köszönettel fogadom a csecsy.istvan@gmail.com címen!
Kérlek – ha van rá lehetőséged – támogasd a Decsi Református Temetőért Alapítványt.
Számlaszáma: 70400036-10308275. Köszönöm.