2015 12 27 Gerjen

Csécsy István küldte be 2015. 12. 27., vasárnap, 17:11 időpontban
Download files:

Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel. Ámen.

Fennálló ének: 84. zsoltár 1. vers: „Ó, seregeknek Istene …”

Derekas ének: 86. zsoltár 6,7,8. vers: „Vezess, Uram, útaidban, …”

A mi segedelmünk, istentiszteletünk megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és az Ő bölcsességével igazgat mindeneket. Ámen.

Lekció: Lk 2:21-40
„És mikor betölt a nyolc nap, hogy a kis gyermeket körülmetéljék, nevezék az ő nevét Jézusnak, amint őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében. Mikor pedig betöltek Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint, felvivék őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. (Amint megiratott az Úr törvényében, hogy: Minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék), És hogy áldozatot adjanak, aszerint amint megmondatott az Úr törvényében: Egy pár gerlicét, vagy két galambfiat. És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, aki várta az Izráel vigasztalását, és a Szent Lélek vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szent Lélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a Lélek indításából a templomba méne, és mikor a gyermek Jézust bevivék szülői, hogy őérette a törvény szokása szerint cselekedjenek, Akkor ő karjaiba vevé őt, és áldá az Istent, és monda: Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben: Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, Amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára; Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére. József pedig és az ő anyja csodálkozának azokon, amiket őfelőle mondottak. És megáldá őket Simeon, és monda Máriának, az ő anyjának: Ímé ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izráelben; és jegyül, akinek sokan ellene mondanak; Sőt a te lelkedet is általhatja az éles tőr; hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. És vala egy prófétaasszony, Anna, a Fánuel leánya, az Áser nemzetségéből (ez sok időt élt, miután az ő szűzességétől fogva hét esztendeig élt férjével, És ez mintegy nyolcvannégy esztendős özvegy vala), aki nem távozék el a templomból, hanem bőjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal. Ez is ugyanazon órában oda állván, hálát adott az Úrnak, és szóla őfelőle mindeneknek, akik Jeruzsálemben a váltságot várták. És mikor mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatérének Galileába, az ő városukba, Názáretbe. A kis gyermek pedig növekedék, és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala őrajta..”

Imádság

Igehirdetés előtti ének: 201. dicséret 1. vers: „Uram, kegyes indulatomban …”

Textus: Lk 2:29-32
„Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben: Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, Amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára; Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére.”

Református Keresztyén Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim a Krisztus Jézusban!

Jézus a születése utáni 8. napon körülmetélték – s újabb 33 nap elteltével Jeruzsálembe ment a család, hogy a törvény szerint bárányt, gerlicét vagy galambfiat mutassanak be egészen égő áldozatul az Istennek.
A Törvény és az ígéretek betöltése tehát a születéssel kezdődik – és folyamatos.
A ma megszólító Ige 41 nappal Jézus születése után, a jeruzsálemi templomban történteket adja hírül számunkra.
Ott várja őket Simeon, kinek kijelentetett a Szentlélek által, hogy addig nem lát halált, míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát.
Odament, karjaiba vette Jézust, s az ígéretek beteljesedését látva: „Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben: Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, Amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára; Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére.”
Tudatában volt annak – mert a Szentlélek volt őrajta – hogy immár mindent elért, amit elérhetett. Teljesítette szolgálatát, s Isten teljesítette néki tett ígéretét – meglátta az Úrnak Krisztusát – s immár békességben nézhet előre, a szolgálatból való elbocsátás és a kegyelembe való befogadás felé!
Testvéreim! Karácsony ünnepe után – az örömhír meghallása, az időnek teljességében kibocsátott szerelmes Fiúért való fiakká fogadás, az Őt meglátni indulás, Istennek élővé tevő Szentlelkében való részesedést követően, a Megszületettel, a Megváltóval való találkozás után → amikor személyessé lett: Ő érted jött, hogy az Isten néked tett ígéreteit rajtad beteljesítse. S ha már ez a találkozás megtörtént, akkor tudhatod: Őbenne minden a tiéd! Őbenne mindent megkaptál, minden elérhetőt elértél – a csúcson vagy, a magasságba emeltettél!
Aki már találkozott Jézussal, annak már teljes az élete! Az tudja mondani: vágyat, célt a múltnak adtam. Tudja mondani – mert bár lehet, hogy nem teljesültek apró vágyai, nem ért el minden maga elé tűzött célt → de elérhette a vágyni sem mertet, a megfogalmazni sem tudott célt: a Lélek üdvösségét!
Mert láthatták szemei – hogy érte küldetett, megtartására jött Istennek Fia.
Nincs benne félelem, békesség tölt el → mert tudja: aki neki üdvösséget ad, aki őt szolgálatából üdvösségbe fogadja, annak gondja van őreá és mindarra, aki-ami őhozzá tartozik.
Szeretteim! Bennünk félelem van, hogy nem merjük kimondani azt, amit Simeon? „Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben.” Vagy: még nem engedtük, hogy betöltsön megelevenítő Lelkével; még nem indultunk, hogy találkozásunk legyen az Ígéret Fiával – csak vártunk – s így még nem láthattuk az Úrnak Krisztusát?
Ne vágyakat űzz, célokat hajszolj → keresd és lásd meg Őt, akit az Úr küldött világosságul a pogányok megvilágosítására és népének dicsőségére. Ámen.

Imádság

MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN,
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED;
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD;
LEGYEN MEG A TE AKARATOD,
MINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS.
A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA.
ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET,
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZOKNAK,
AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK;
ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE,
DE SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL.
MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG
MIND ÖRÖKKÉ. ÁMEN!

ISTENNEK NÉPE!
ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR ÉS ŐRIZZEN MEG TÉGED!
VILÁGOSÍTSA MEG AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TERAJTAD,
ÉS KÖNYÖRÜLJÖN TERAJTAD!
FORDÍTSA AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TEREÁD,
ÉS ADJON BÉKESSÉGET NÉKED! ÁMEN.

Záróének: 278. dicséret 1,7,8. vers „Dicsőült helyeken …”

„Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké.” (Jn 8:51)

Észrevételeidet, megjegyzéseidet köszönettel fogadom a csecsy.istvan@gmail.com címen!
Kérlek – ha van rá lehetőséged – támogasd a Decsi Református Temetőért Alapítványt.
Számlaszáma: 70400036-10308275. Köszönöm.