2015 12 26 Gerjen

Csécsy István küldte be 2015. 12. 26., szombat, 18:53 időpontban
Download files:

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Fennálló ének: 315. dicséret 1-2. vers: „Krisztus Urunknak áldott születésén …”

Derekas ének: 323. dicséret 1,2,4. vers: „Dicsőség a magas mennyekben …”

A mi segedelmünk, istentiszteletünk megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és az Ő bölcsességével igazgat mindeneket. Ámen.

Lekció: Lk 2:15-20
„És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk. Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala. És ezt látván, elhirdeték, ami nékik a gyermek felől mondatott vala. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dícsérvén az Istent mind azok felől, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott.”

Imádság

Igehirdetés előtti ének: 323. dicséret 5. vers: „Hozd el mihozzánk te magaddal …”

Textus: Lk 2:15b
„lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk.”

Református Keresztyén Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim a Krisztus Jézusban!

Istennek Lelke nagy örömöt hirdettetett nékünk – mely az egész népnek öröme lészen – majd tudtunkra adta: az időnek teljessége elérkezett, Krisztusban újjá lett minden!
Most arra hív, arra szólít fel: „lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk.” A pásztoremberek mondták egymásnak az angyal híradása után, az angyalkar Istent dicsőítő, az embereket békességre hívó énekét követően.
Lássuk meg – nem titkot kifürkészni, rejtettet felderíteni, kilesni indulnak – hanem meggyőződni arról, meglátni azt, amit az Úr megjelentett! Nem kíváncsiskodni – hanem meggyőződni annak igazságáról és valóságáról, ami számukra megjelentetett!
A hallottak alapján bizodalom támadt bennük – indulásra késztette őket, hogy meglátva azt, a bizodalom bizonyossággá szilárduljon bennük, s így, immár bizonyosságra jutottan az Úr által nékik megjelentetett felől – dicsőítsék és dicsérjék az Istent!
Testvéreim! Hallva az örömhírt – hogy „eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, hogy elnyerjük a fiúságot.” – mit teszünk? Annyira felette van képzeletünknek, hogy nem lehet nem elgondolkozni rajta! S akik nem azt mondják: hihetetlen – lehetetlen → keresni kezdik: „lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk.”
Vannak, akik eltévednek, eltévelyednek és feladják → ők nem látják meg.
De akik figyeltek és emlékeznek az őket megszólító szóra, akik pontosan követik annak útmutatását, azok odatalálnak és bizonyosságra jutnak.
Mert az angyal nem csak hírt, örvendeztetőt mondott a pásztoroknak – a jelről is szólt: „Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.”
Az eredendő elutasítás és a közöny: ha mondja, biztos úgy van. Nem kell semmit sem tenni – elég tudomásul venni. Tudomásul van → pedig nem tudomásunkra, hanem megtartatásunkra küldetett!
Nem elég tudni: eljött, van, megváltott – meghalva értünk → meg kell keresni, meglátni – és követni, szolgálni, dicsőségét hirdetni!
Mindehhez a legelső lépés: lássuk meg! Nem a kisgyermek Jézust → Isten egyszülött Fiát, a mi Megváltó Urunkat!
Lássuk meg mindazt, amit az Úr megjelentett és megjelent nékünk! Lássuk meg – járjunk-éljünk nyitott szemmel – mit kíván tőlünk, mire akar vezetni!
Ne várjuk, hogy újra és újra mondja → szabad meglátnunk – hisz ezért lett láthatóvá!
S ha kívánjuk és az alkalmat keressük hozzánk való szeretetének meglátására – már túl is láthatunk a múlandón, bepillanthatunk az örökkévalóba →megláthatjuk szeretetének örökkévaló országát, melynek örököseivé tett minket Fia, a Krisztus Jézus által! Ámen

Imádság

MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN,
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED;
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD;
LEGYEN MEG A TE AKARATOD,
MINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS.
A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA.
ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET,
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZOKNAK,
AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK;
ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE,
DE SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL.
MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG
MIND ÖRÖKKÉ. ÁMEN!

ISTENNEK NÉPE!
ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR ÉS ŐRIZZEN MEG TÉGED!
VILÁGOSÍTSA MEG AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TERAJTAD,
ÉS KÖNYÖRÜLJÖN TERAJTAD!
FORDÍTSA AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TEREÁD,
ÉS ADJON BÉKESSÉGET NÉKED! ÁMEN.

„Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.” (Jn 5:24)

Észrevételeidet, megjegyzéseidet köszönettel fogadom a csecsy.istvan@gmail.com címen!
Kérlek – ha van rá lehetőséged – támogasd a Decsi Református Temetőért Alapítványt.
Számlaszáma: 70400036-10308275. Köszönöm.