2015 12 20 Gerjen

Csécsy István küldte be 2015. 12. 20., vasárnap, 18:39 időpontban
Download files:

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Fennálló ének: 105. zsoltár 1. vers: „Adjatok hálát az Istennek, …”

Derekas ének: 305. dicséret 1 - 4. vers: „Álmélkodással csudáljuk! …”

A mi segedelmünk, istentiszteletünk megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és az Ő bölcsességével igazgat mindeneket. Ámen.

Lekció: Lk 1:39-45
„Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban, nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába; És beméne Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet. És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében; és betelék Erzsébet Szent Lélekkel; És fennszóval kiálta, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön én hozzám? Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben. És boldog az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott.”

Imádság

Igehirdetés előtti ének: 153. dicséret 1. vers: „Ó mely boldog ember az, …”

Textus: Lk 1:45
„Boldog az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott.”

Református Keresztyén Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim a Krisztus Jézusban!

Advent utolsó vasárnapján, már az ünnep közelében, a váradalmak teljesedésének kapujában: Mária látogatása Erzsébetnél.
Előzmény: Zakariás a templomban „Heródesnek, a Júdea királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből; az ő felesége pedig az Áron leányai közül való vala, és annak neve Erzsébet. És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben feddhetetlenül jártak. És nem volt nékik gyermekük, mert Erzsébet meddő vala, és mind a ketten immár idős emberek valának. Lőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt, A papi tiszt szokása szerint reá jutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak templomába, jó illatot gerjesszen. És a népnek egész sokasága imádkozék kívül a jó illatozás idején; Néki pedig megjelenék az Úrnak angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől. És láttára megrettene Zakariás, és félelem szállá meg őt. Monda pedig az angyal néki: Ne félj Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak. És lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén; Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. És monda Zakariás az angyalnak: Miről tudhatom én ezt meg? mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős. És felelvén az angyal, monda néki: Én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok; és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked. És ímé megnémulsz és nem szólhatsz mindama napig, amelyen ezek meglesznek: mivelhogy nem hittél az én beszédimnek, amelyek beteljesednek az ő idejökben.”
Zakariás nem tud beszélni – de az, amit megjelentett néki az angyal, beteljesedik. Idős felesége gyermeket vár. A minket megszólító Ige két áldott állapotban lévő asszony, várandós édesanya találkozását mondja el.
Egyik vénségében fogant, a másik”leányként”, szűzen. Máriának Gábriel megjelentette a történendőket – Erzsébet is tudatában volt annak, mi mások elől még rejtett volt: „az én Uramnak anyja jön én hozzám”. – „Boldog az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott.”
Testvéreim! Boldogok szeretnénk lenni – és némák leszünk. Boldogok szeretnénk lenni – s azt képzeljük: majd egyszer, valamikor azok lehetünk, de addig még sokat kell tennünk, fáradnunk érte! Boldog ünnepet szeretnénk, fogszorítva rohanunk és kapkodunk – s a boldogság helyett a kimerültséggel találjuk szemben magunkat – s némák leszünk az öröm szavainak szólására! Némák – mert nem hisszük (nem merjük? Nem tudjuk?) – beteljesednek azok, amiket az Úr nékünk mondott. Zakariás: „Miről tudhatom én ezt meg?” Mondhatjuk: mégis boldoggá lett némasága után, fia születésekor! Boldoggá lehetett, de keserűséggel a szívében: miért kellett kételkednem, bizonytalankodnom?! Boldoggá lehetett – mert az Úr legyőzte kételkedését, beteljesítette ígéretét. Boldoggá, örvendezővé lehetett – hónapok múltán. Messzire már, amit Erzsébet mond: „Boldog az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott.”
Aki hitt, aki rábízza magát: „Ímhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint.” → már boldog, mert tudja: meglesz, beteljesedik!
Szeretteim! Az az ember, aki Isten szavát hallja, hisz neki és rábízza magát → már boldog lehet. Akiben kétség, bizonytalanság lakozik, az is boldoggá lehet, de nem most! Még várnia kell a boldogságra – a megbizonyosodásig! Aki pedig nem hittel, nem bizonytalankodón, hanem határozott elutasítással fogadja – az sosem lesz boldog.
Zakariás és Erzsébet régi vágyának betöltését láthatjuk; a Máriának tett ígéret is beteljesedett.
Isten hozzánk szóló szavából megismerhetjük nékünk adott ígéreteit. S hogy mindezeket hallva – látva boldog vagy-e, az csak rajtad áll, tőled függ! Hiszel-e abban, hogy beteljesíti? Hiszel-e abban, hogy nem csak képes arra, de a szándéka is megvan, hogy jót tegyen veled? Ha hiszel, ha hittel fogadod, kétség és kételkedés nélkül – talán csodálkozva, hogy miért pont én? – akkor már most tudod az öröm szavával fogadni az eljövendő boldogság ígéretét!
Vagy kételkedve néma maradsz – hátha mégsem lesz meg, s ne váljak akkor nevetségessé, gúnyolódók célpontjává. S így némán nem szólod az öröm szavát, nem tudod továbbadni az örömüzenetet!
S határozottan elutasítod: lehetetlen, hogy Isten boldoggá akarjon tenni engem – akkor önmagadat kárhoztatod boldogtalanságra! Nem Isten büntet – Ő téged is meg akar ajándékozni a boldoggá tevő örömmel! Csak hinned kell, csak bíznod kell, csak egyetlen kérdésre kell felelned: Hiszed-é, hogy Isten szeret téged, s mindent kész megtartásodra, javadra fordítani.
Hiszed-é, hogy még Fiát is azért küldte, hogy Őbenne teljessé legyen örömöd, megtalálva boldogságodat, életedet? Ámen.

Imádság

MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN,
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED;
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD;
LEGYEN MEG A TE AKARATOD,
MINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS.
A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA.
ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET,
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZOKNAK,
AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK;
ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE,
DE SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL.
MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG
MIND ÖRÖKKÉ. ÁMEN!

ISTENNEK NÉPE!
ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR ÉS ŐRIZZEN MEG TÉGED!
VILÁGOSÍTSA MEG AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TERAJTAD,
ÉS KÖNYÖRÜLJÖN TERAJTAD!
FORDÍTSA AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TEREÁD,
ÉS ADJON BÉKESSÉGET NÉKED! ÁMEN.

Záróének: 32. zsoltár 1,4. vers „Ó, mely boldog az oly ember …”

„Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.” (Jer.Sir 3:26)

Észrevételeidet, megjegyzéseidet köszönettel fogadom a csecsy.istvan@gmail.com címen!
Kérlek – ha van rá lehetőséged – támogasd a Decsi Református Temetőért Alapítványt.
Számlaszáma: 70400036-10308275. Köszönöm.