2015 12 13 Gerjen

Csécsy István küldte be 2015. 12. 13., vasárnap, 19:01 időpontban
Download files:

Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel. Ámen.

Fennálló ének: 25. zsoltár 2. vers: „Útaid, Uram, mutasd meg …”

Derekas ének: 308. dicséret 1-3. vers: „Igaz Isten, ígéretedben …”

A mi segedelmünk, istentiszteletünk megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és az Ő bölcsességével igazgat mindeneket. Ámen.

Lekció: 2Pt 3:1-14
„Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem; Hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról: Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, És ezt mondják: Hol van az Ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert készakarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára; Amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett: A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Annakokáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.”

Imádság

Igehirdetés előtti ének: 154. dicséret 1. vers: „Úr Jézus, mely igen drága …”

Textus: 2Pt 3:13
„De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.”

Református Keresztyén Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim a Krisztus Jézusban!

Az ige ma, advent 3. vasárnapján az adventről szól hozzánk és tanít minket. A váradalmainkról és elvárásainkról.
Az első advent – Izrael adventje: a Megváltó várása – vágyakozás az ígéretek beteljesedésére. Századokon át, váltakozó lelkesedéssel, de mégsem elfeledkezve róla. S ha lanyhult az érdeklődés, küldött az Úr nagyhangú prófétákat, hogy ébren tartsák a váradalmakat.
Mindezek ellenére, bár az ígéreteket mindenki hallhatta – mégis kevesen várták – s megérkezésekor még kevesebben köszöntötték! Csak pásztorokról és idegen királyokról tudunk a Szentírásból – a főpapok, vének, írástudók, farizeusok sehol sincsenek a százados ígéret beteljesedésekor!
Az az advent, amiről mai igénk szól – a második. Nem az Úr születésére – hanem újra eljövetelére vonatkozik, arról szól, arról tanít.
Az Úr születése számunkra már múlt, de ismételt eljövetele: jövendő!
„Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem.”
Kell az emlékezésre serkentő szó, mert sok csúfolódó kérdezte és kérdezi: „Hol van az Ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva.”
Nem látják a változást – mert nem akarják látni és beismerni bűneiket. Változás: Isten megítélte a világot az özönvízzel – s amit megkímélt, azt is újra megrontottuk. El fog jönni, hogy megítélje e világot – de ítélete előtt elküldte Fiát, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen! „Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.”
Azért nehéz elismerni és elfogadni Isten hozzánk való szeretetét, mert akarva-akaratlan érezzük: annak elfogadása változást kíván bennünk! Azt elfogadva nem lehetünk ugyanolyanok, mint eddig voltunk-vagyunk! S be kell ismernünk: félünk minden változástól. Félünk azért is, mert akkor szembesülnünk kell tökéletlenségünkkel.
Testvéreim! A minket megszólító ige szerint: „Új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.” Vannak, kik türelmetlenül, mások lemondva. Míg egyesek az Urat sürgetik, mindent Őreá hagyva, addig mások az Úr ígéreteinek teljesüléséről lemondva maguk kezdenek azok megvalósításához. Mindkettő hibás, alapvetően eltévesztett! Az egyik hamis advent, míg a másik az advent tagadása.
Az Úr nem késik – de szeretete azt akarja, hogy ne elvesszenek, hanem megtérésre jussanak! Ebben neked is részt kell venned! Nem tőled függetlenül történik, hanem annak átformálódásod is része!
Ha adventben élsz – s ez most itt nem a karácsony előtti négy hetet jelöli – ha várakozás és vágyakozás van a szívedben az Úr eljövetelére – az új égre és az új földre, amelyekben igazság lakozik – akkor engeded, hogy Isten igéje gondolkozásodat emlékeztetés által serkentgesse!
Ha engeded – megtudod, mi a te tennivalód adventben. Aki vágyakozva várja, mindent megtesz azért, hogy eljöjjön, megérkezzen, az nem csak hívja imádságaival, nem csak felkészül fogadására, igyekezve ünneplőbe öltöztetni lelkét, de szól barátainak, a körülötte élőknek: Kedves vendéget várok, jöjjetek, várjátok velem, hogy együtt örülhessünk megérkezésekor!
S mi többet várunk, mint vendéget: az Urat, égnek és földnek Urát, a kegyelem elhozóját, életünk Megváltóját! Késznek kell lennünk – s minden lehetőségünket, Istentől kapott talentumainkat fel kell használnunk a megérkezésre való felkészülésre és felkészítésre – az igazság új egének és új földjének elfogadására. Ez az új ég és föld megmutatja az igazságot – bennem is, benned is. Mindenkiben. Mert mindent megvilágosít, mindent láthatóvá tesz. Van benned igazság – vagy nincs?! Pál apostol erről az adventről, Krisztusra való várakozásról, Krisztushoz való vágyakozásról így tanítja a Filippibelieket: „amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, és találtassam Őbenne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához; Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk.” (Fil 3:7-15)
Nem megvalósítanod kell – hanem azon munkálkodnod, hogy mire eljő, mindenki megtérésre jusson, s késszé legyen az igazság, a kegyelem elfogadására. Ámen.

Imádság

MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN,
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED;
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD;
LEGYEN MEG A TE AKARATOD,
MINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS.
A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA.
ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET,
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZOKNAK,
AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK;
ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE,
DE SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL.
MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG
MIND ÖRÖKKÉ. ÁMEN!

ISTENNEK NÉPE!
ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR ÉS ŐRIZZEN MEG TÉGED!
VILÁGOSÍTSA MEG AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TERAJTAD,
ÉS KÖNYÖRÜLJÖN TERAJTAD!
FORDÍTSA AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TEREÁD,
ÉS ADJON BÉKESSÉGET NÉKED! ÁMEN.

Záróének: 396. dicséret 1-3. vers „Ébredj, bizonyságtévő Lélek! …”

„Seregek Ura, Istene! Állíts helyre minket;világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk!” (Zs 80:20)

Észrevételeidet, megjegyzéseidet köszönettel fogadom a csecsy.istvan@gmail.com címen!
Kérlek – ha van rá lehetőséged – támogasd a Decsi Református Temetőért Alapítványt.
Számlaszáma: 70400036-10308275. Köszönöm.