2015 11 15 Gerjen

Csécsy István küldte be 2015. 11. 15., vasárnap, 16:39 időpontban
Download files:

Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel. Ámen.

Fennálló ének: 77. zsoltár 1. vers: „Az Istenhez az én szómat, …”

Derekas ének: 479. dicséret 1-4. vers: „Hinni taníts, Uram, kérni taníts!”

A mi segedelmünk, istentiszteletünk megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és az Ő bölcsességével igazgat mindeneket. Ámen.

Lekció: 1Tim 6:11-16
„De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Meghagyom néked Isten előtt, a ki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alatt ama szép vallástétellel, Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig, Amit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura, Kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: akinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.”

Imádság

Igehirdetés előtti ének: 138. zsoltár 1. vers: „Dicsér Téged teljes szívem …”

Textus: 1Tim 6:12
„Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.”

Református Keresztyén Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim a Krisztus Jézusban!

A mai Igeszakasznak nem lett más a jelentése a múlt napok eseményei okán, de éppen azok miatt másként kell és lehet szólni ennek alapján!
„Harcold meg a hitnek szép harcát…” „Azt mondta Jézus: Idelenn Új próba és új küzdelem A hívők sorsa szüntelen. Azért ne csüggedjünk, ne féljünk, :/: Az út rövid, végére érünk. Az álmot űzd el, készen állj, Krisztus-nép, jön, jön a Király!” (367-2) Küzdelem, harc, de mi ellen és milyen eszközökkel?
„Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, a mellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde: Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát, amelyért követséget viselek láncok között; hogy bátran szóljak arról, amiképpen kell szólanom.”(Ef 6:10-20)
Mindezekből látszik, hogy a hitnek harca nem azt jelenti, hogy kardot-pisztolyt ragadva arra késztetek bárkit is, hogy tegyen úgy, mintha úgy hinne mint én!
Még az iszlám sem így gondolkodik! A dzsihád iszlám vallási kifejezés, ami az Isten útján való küzdelmet, törekvést jelenti. Nem hivatalosan – elsősorban nyugati társadalmakban – mint az iszlám hatodik pillérét emlegetik. A muszlim jogtudósok többsége a fogalom „Allah útján való küzdelem” jelentését hangsúlyozza a nem iszlám világban „szent háború”-ként meggyökeresedett jelentéstartalommal szemben.
A dzsihád nem pusztán a külső ellenséggel folytatott fegyveres küzdelem („kisebb dzsihád”), hanem saját hibáinkkal, negatív tulajdonságainkkal szemben vívott harc („nagyobb dzsihád”), amelynek célja énünk morális megtisztítása egy jobb muszlim élet reményében.
A dzsihád más értelemben jelentheti a hit védelmét, a „szent háborút” is. Annak ellenére, hogy a dzsihád alapvetően nem agresszív hadviselést jelent, ezt az értelmezést tették magukévá a korai szélsőségesek, például a háridzsiták vagy a 20-21. századi dzsihádszervezetek is.
A dzsihád szélesebb, morális értelemben egy közösség fejlesztésére is irányulhat, lehet egy elnyomó hatalommal szemben fellépő, a társadalmi felemelkedést célzó intellektuális harc eszköze is. Fegyveres harcként a dzsihád nem lehet agresszori, vagy területszerző háború, és szigorúan csak az iszlám hadviselés szabályai szerint lehet folytatni. (Wikipédia)
Lehet közös pontot találnunk még a tisztán a Korán szerint gondolkodó muszlimokkal is! „saját hibáinkkal, negatív tulajdonságainkkal szemben vívott harc” a dzsihad és a hitnek harca.
Sajnos Kocsis Elemér a Timótheusi levél magyarázatakor átsiklik e kérdésen, csak ennyit mond: „Timotheus „Isten embereként” többre hivatott. Meg kell harcolnia a hit igaz harcát, hogy elnyerje végül Isten legnagyobb ajándékát az örök életet, amelyről eddig is vallást tett.” De arról, hogy mi e harc, mi a fegyverzet, arról nem ad tanítást!
De a Szentírás magyarázza önmagát! Arra gondolnánk: Magunkat kell megvédenünk e harcban, saját vágyainkat legyőznünk. Valóban nem mások leterítése a cél, hanem az, hogy mi boruljunk le Isten előtt – hogy részeseivé lehessünk majd az örök életnek! Nem győznünk kell, hanem engedni, hogy Istennek Szent Lelke le és meggyőzzön minket! „Erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar elesnénk, De küzd értünk a hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk…”
És mikkel? Mi kell? Igazlelkűség, igazság, békesség evangéliuma, a hitnek pajzsa, az üdvösség sisakja, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Mindezekkel megajándékoz, hogy általa legyőzetve serege tagjaiként mi is hadakozzunk. Nem legyőzésért, hanem a megmaradásért. Hogyha mi életet nyertünk Krisztus által, mások se vesszenek el! „bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát” – feladatom, küldetésem, mely elől nem térhetek ki, melyet el kell végeznem. Neked is!
„Harcold meg a hitnek szép harcát…” Engedd, hogy személyes vágyaidat legyőzze a Lélek. Engedd, hogy Teremtőd adjon neked célt!
Ha átengeded Neki magad, ha kezébe teszed teljes mivoltodat – elnyered az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt! Ámen.

Imádság

MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN,
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED;
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD;
LEGYEN MEG A TE AKARATOD,
MINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS.
A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA.
ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET,
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZOKNAK,
AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK;
ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE,
DE SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL.
MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG
MIND ÖRÖKKÉ. ÁMEN!

ISTENNEK NÉPE!
ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR ÉS ŐRIZZEN MEG TÉGED!
VILÁGOSÍTSA MEG AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TERAJTAD,
ÉS KÖNYÖRÜLJÖN TERAJTAD!
FORDÍTSA AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TEREÁD,
ÉS ADJON BÉKESSÉGET NÉKED! ÁMEN.

Záróének: 265. dicséret 1-7. vers „Hagyjad az Úr Istenre …”

„Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Néki gondja van reátok.” (1Pt 5:7)

Észrevételeidet, megjegyzéseidet köszönettel fogadom a csecsy.istvan@gmail.com címen!
Kérlek – ha van rá lehetőséged – támogasd a Decsi Református Temetőért Alapítványt.
Számlaszáma: 70400036-10308275. Köszönöm.