2015 11 08 Gerjen

Csécsy István küldte be 2015. 11. 08., vasárnap, 19:07 időpontban
Download files:

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Fennálló ének: 42. zsoltár 1. vers: „Mint a szép híves patakra …”

Derekas ének: 223. dicséret 1 - 4. vers: „Istenem, én nagy bűnös ember, …”

A mi segedelmünk, istentiszteletünk megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és az Ő bölcsességével igazgat mindeneket. Ámen.

Lekció: 1Tim 4:1-5
„A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén, hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal; mert megszenteltetik Istennek igéje és könyörgés által.”

Imádság

Igehirdetés előtti ének: 86. zsoltár 6. vers: „Vezess, Uram, útaidban, …”

Textus: 1Tim 4:4
„Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal.”

Református Keresztyén Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim a Krisztus Jézusban!

„Az utolsó időben…” írja Pál Timóteusnak.
Az őskeresztyén tanítás közös kincse volt az a jövendölés, hogy az Isten országát megelőző idők súlyos próbái és kísértései között sokan elszakadnak a hittől. Akkor a sátán hazug emberek képmutató kegyessége által új vallást hoz létre. A tévtanítóknak minden túlhajtott látszatkegyessége ellenére azonban titkos bűnökkel van megbélyegezve lelkiismeretük. A tévtanítók ugyan a sátán eszközei, de a prófécia arra utal, hogy csak Isten üdvözítő tervében megengedett és megszabott ideig végezhetik romboló munkájukat.
Mi ez a túlhajtott, képmutató látszatkegyesség? 1. tiltják a házasságot, 2. bizonyos eledelektől való tartózkodást követelnek. A házasság tiltása abból az antimaterialista gnosztikus tanításból ered, hogy az anyag – így a test is – természeténél fogva gonosz, tehát tovább plántálása bűn. Az ételektől való tartózkodás pedig törvényeskedő judaizmusra vall.
S ha mindez csak akkor és ott lett volna aktuális – nyugodtan olvashatnánk tovább az Írást. De! De ma is aktuális, mert bizony napjainkban is van túlhajtott, képmutató látszatkegyesség – ami olykor nem vallásos köntösben jelenik meg, de Istentől való elfordulásra, munkája elutasítására hív.
Mit állítanak ma? A nyilvánosságra került jelentés szerint a feldolgozott hústermékek (szalámi, szalonna, sonka) a rákkeltő anyagok legelső kategóriájába sorolandók, egy csoportba a dohánnyal és az alkohollal. Vagyis a WHO rákügyi szárnyának jelentése szerint oksági kapcsolat van a feldolgozott hústermékek túlzott fogyasztása és a bélrák (vastag- és végbélrák) kialakulása között.
Ennél valamivel kevésbé veszélyes a vörös hús a jelentés szerint, azt a második kategóriába sorolták. Ebben az esetben a hasnyálmirigy- és prosztatarák esélye nagyobb.
De rákkeltő a levegő, a víz, a mezőgazdaság által intenzív módon termelt növények. Volt idő, amikor ellenjavalt volt a tej és tejtermék, a tojás, a hal fogyasztása is. Mennyire adhatunk hitelt e híreknek?
Tiltják a dohányzást, az alkoholfogyasztást, mert halált okoz. Vannak közösségek, ahol még az Úrnak vacsoráját is alkoholmentes borral (értsd: szőlőlé!) szolgáltatják ki.
„Az utolsó időben…” írja Pál. Az utolsó időkben lennénk?
Félünk, Félünk az élettől, rettegünk a meghalástól, mert gyenge, erőtlen, bizonytalan a hitünk. Mert látjuk bűneinket – de jól látjuk-e?
S e félelmeink során nem a legnagyobb bűnt követjük-é el azzal, hogy Teremtőnkkel szembeszállunk, az általa jónak teremtetteket rákkeltőknek, halált okozóknak állítva be?
Miért rettegünk attól, hogy Atyánk kárt kívánna tenni bennünk?
„Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal.” – tanít az apostol. Ha hálaadással élünk vele! Hiszen a mindent jónak teremtő Isten kezének munkáiból egyetlen sem káros, ha hálaadással élünk vele! De az önmutogató áltudományossággal történő válogatás több kárt okozhat, mint amennyi hasznot vélünk általuk!
Miért van az, hogy inkább tudományoskodunk, mint hálát adva és mértékletességet tanúsítva (ez is a Lélek gyümölcseinek egyike! – „a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” Gal 5.22) élnénk az Atyánktól kapottakkal? Az asztali ima, amely áldás és hálaadás volt, melyet a keresztyénség, Jézus útmutatása nyomán kezdettől fogva beépített életébe és istentiszteletébe is. Ez az ima a teremtő Isten dicsőítése. A hálaadással fogadott és használt teremtői javak megszenteltek, mert Istennek szentelt életünket és ez által az Ő dicsőségét szolgálják.
Lehet-e úgy élni, hogy állandóan, folyamatosan rettegünk: mi betegít meg, mi pusztít el? S ha nem merünk enni és inni és még lélegzetet sem venni – akkor magunkat pusztítjuk el!
Testvéreim! Miért adjuk át magunkat a rettegést keltőknek, a csoda gyógymódok kieszelőinek – amikor oly egyszerű, kézenfekvő a megoldás! „Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal.” Éljünk bátran – hálaadással és mértékletességgel – mindazokkal, amiket szerető Atyánk ad-rendel számunkra! Nem a félelemnek Lelkét kaptuk Tőle, hanem az erőnek, szeretetnek és józanságnak Lelkét!
Hálaadással és mértékletességgel! Mert Ő jót ad, és jóra tart minket. Ma egybegyűjtött, hogy jóval éljünk: Urunk megtöretett testének, értünk ontott vérének jegyeivel. Nem ítélni kíván, hanem megmaradásunkért munkálkodik.
Neki és Benne higgyünk és bízzunk – mert „nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” Ámen.

Imádság

MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN,
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED;
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD;
LEGYEN MEG A TE AKARATOD,
MINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS.
A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA.
ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET,
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZOKNAK,
AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK;
ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE,
DE SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL.
MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG
MIND ÖRÖKKÉ. ÁMEN!

ISTENNEK NÉPE!
ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR ÉS ŐRIZZEN MEG TÉGED!
VILÁGOSÍTSA MEG AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TERAJTAD,
ÉS KÖNYÖRÜLJÖN TERAJTAD!
FORDÍTSA AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TEREÁD,
ÉS ADJON BÉKESSÉGET NÉKED! ÁMEN.

Úrvacsorához készülve: 223. dicséret 5. vers „Csak egy szót mondj, hogy újjá légyek,…”
Úrvacsorai liturgia külön lapon!
Hirdetések: Adakozás.
Záróének: 223. dicséret 6. vers „Nincs kétségem, megvigasztaltál, …”
Himnusz
„Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba,
és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van;
és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.” (Mt 6:6)

Észrevételeidet, megjegyzéseidet köszönettel fogadom a csecsy.istvan@gmail.com címen!
Kérlek – ha van rá lehetőséged – támogasd a Decsi Református Temetőért Alapítványt.
Számlaszáma: 70400036-10308275. Köszönöm.