2015 11 01 Gerjen

Csécsy István küldte be 2015. 11. 03., kedd, 18:54 időpontban
Download files:

Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel. Ámen.

Fennálló ének: 227. dicséret 1. vers „A mi szívünk csak tehozzád, …”

Derekas ének: 227. dicséret 2-4. vers: „Csudálkozván nézi elménk …”

A mi segedelmünk, istentiszteletünk megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és az Ő bölcsességével igazgat mindeneket. Ámen.

Lekció: 1Tim 1:1-11
„Pál, Jézus Krisztus apostola a mi megtartó Istenünknek, és Jézus Krisztusnak a mi reménységünknek rendelése szerint, Timótheusnak, az én igaz fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amiképpen Maczedóniába menetelemkor kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudományt, Se mesékkel és végehossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, amelyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet: Melyektől némelyek eltévelyedvén, hiábavaló beszédre hajlottak: Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik, sem amiket beszélnek, sem amiket erősítgetnek. Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele, Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, emberölőkért. Paráznákért, férfifertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és ami egyéb csak az egészséges tudománnyal ellenkezik, A boldog Isten dicsőségének evangyélioma szerint, mely reám bízatott.”

Imádság

Igehirdetés előtti ének: 377. dicséret 1. vers: „Szentlélek, végy körül bennünket,…”

Textus: Jak 1:12
„Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek.”

Református Keresztyén Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim a Krisztus Jézusban!

Ki a boldog ember? Mi kell a boldogsághoz? – kérdezzük Jakab apostol bizonyságtételét hallva. A mai Ige pedig adja a választ: „Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.”
De vajon mi eljutunk-e eddig a válaszig – s ha igen, hogyan?
Ki a boldog ember? Erre a kérdésre ilyen válaszokat hallunk: akinek megvan mindene, nincsenek gondjai, egészséges, nincs kitől-mitől félnie, család és barátok veszik körül.
Bármelyik „meghatározásra” rákérdezhetünk: Mi az hogy? Mindene megvan – de a legtöbb még többre vágyik. Gondjai vannak – másképp: miért barna, miért nem fekete? Tulajdonképpen egészséges, de…
S ha arra kérdezünk: Mi kell a boldogsághoz – ahány embert kérdezünk, annyiféle választ kapunk. Mert mindenki az emberi oldalról, vágyai felől közelít e kérdéshez, s vágyai beteljesülését nevezi – véli boldogságnak.
Be kell látnunk, hogy ez az emberi bölcsességtől vagy inkább okoskodástól kiinduló út sehová sem vezet.
Ma különösen könnyen igazolható ez: valakinek, valakiknek az elvesztése fáj. Jajgatunk, könnyezünk. Aki ezt átélte-átéli, aligha nevezhető boldognak. Mindnyájunknak nyugszanak kedveseink a temetőkben – lehetünk boldogok?
Kicsit más oldalról közelítve: szoktuk hallani úgy is, hogy az édesanya öröme, boldogsága, ha gyermekét boldognak látja.
Ez már valamicskét jobb…
De hogy is szólt az Ige? „Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek.”
Nem az a boldog, akit elkerül a kísértés, mégcsak nem is az, aki ki tud térni előle, hanem aki kitart benne! Aki viharok között is célirányban marad. Boldog, mert célba ér!
S mi történik a célban? „elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek.” Nem a győztesnek! Nem az elsőként célba érőnek! Hanem az Őt szeretőknek! Akárhányadikként is, de célba érőknek. A cél csupán helye a díj, az „élet koronája” átadásának. Nem azért kapják, mert célba értek, mert jól küzdöttek, mert kegyességükkel kiérdemelték. Hanem mert szerették az Urat. Miben áll ez? Elfogadták az Úr szeretetét!
Hol vannak az ilyen célba ért emberek? A célban. Isten országában! Ott, ahol az Ő sátora velünk van – ahogyan János apostol számol be látomásáról: „És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé,” (JJel. 21:3-4)
Mi szükséges ehhez? Mi szükséges ahhoz, hogy szeretteinket boldognak tudhassuk? Mit kíván Pál apostol Timótheusnak, az ő igaz fiának a hitben? „Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.”
Kegyelem, irgalmasság, békesség. Nem nekünk kell adnunk. Nem emberire van szükség. Nem emberekére, hanem Istentől valóra. Arra, amit mi nem adhatunk, amit csak kívánhatunk, hogy amikor eljő az ideje, ne legyen oly fájdalmas és nehéz elválni kedvesinktől – mert Isten kegyelmében, irgalmasságában és békességében részesedetten Hiszem, hogy egy napon Szerettimet a mennyben Újra megláthatom.
S ezért nem tehetek mást, mint áldom az Urat!
„Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az Ő útait Mózessel; Izráel fiaival az Ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az Ő kegyelme az Őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az Őt félők iránt. Mert Ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az Őt félőkön, és az Ő igazsága a fiaknak fiain; Azokon, akik megtartják az Ő szövetségét és megemlékeznek az Ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az Ő székét és az Ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő rendeletét, hallgatván az Ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden Ő serege: Ő szolgái, akaratának teljesítői! Áldjátok az Urat minden Ő teremtményei, az Ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!” (Zs. 103) Ámen.

Imádság

MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN,
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED;
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD;
LEGYEN MEG A TE AKARATOD,
MINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS.
A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA.
ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET,
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZOKNAK,
AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK;
ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE,
DE SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL.
MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG
MIND ÖRÖKKÉ. ÁMEN!

ISTENNEK NÉPE!
ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR ÉS ŐRIZZEN MEG TÉGED!
VILÁGOSÍTSA MEG AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TERAJTAD,
ÉS KÖNYÖRÜLJÖN TERAJTAD!
FORDÍTSA AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TEREÁD,
ÉS ADJON BÉKESSÉGET NÉKED! ÁMEN.

Záróének: 227. dicséret 5-8. vers „Erősítsd bennünk hitünket, …”

„Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának: Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.” (Rm 14:7-8)

Észrevételeidet, megjegyzéseidet köszönettel fogadom a csecsy.istvan@gmail.com címen!
Kérlek – ha van rá lehetőséged – támogasd a Decsi Református Temetőért Alapítványt.
Számlaszáma: 70400036-10308275. Köszönöm.